Informasjon

Fysioterapi og kreftsykdom

Folketrygdlovens § 5-8 behandler trygdens støtte til fysioterapi. Formålet med refusjonsordningen er å gi hel eller delvis dekning av utgifter til fysioterapi som kan være av vesentlig betydning for din sykdom og funksjonsevne.

Fysioterapi som skal gi rett til refusjon over folketrygden må foreskrives av lege og utføres av godkjent fysioterapeut som har avtale om driftstilskudd fra kommunen. All fysioterapi til inneliggende pasienter i sykehus eller annen sykeinstitusjon er vederlagsfri. For pasienter som behandles poliklinisk - i hjemmet, ved private eller kommunale institusjoner - er rettigheter til hel eller delvis dekning av utgifter til fysioterapi regulert ved et omfattende regelverk.

I en del tilfeller hvor fysioterapi er spesielt viktig for pasientens sykdom og funksjonsevne, godtgjøres behandlingen etter honorartakst (dvs. uten utgifter for pasienten). Dette forutsetter at man velger en fysioterapeut med kommunal avtale. Etter større operasjoner ytes full godtgjørelse til fysioterapi i inntil seks måneder fra det tidspunkt behandlingen ble påbegynt.

Fysioterapi og kreftpasienter

Kreftpasienter har rett til dekning av utgifter til fysioterapi på lik linje med andre pasienter. Folketrygden dekker utgifter til fysioterapi etter honorartakst (dvs. uten utgifter for pasienten hos en fysioterapeut med avtale med kommunen) ved følgende tilstander som kan være aktuelle for kreftpasienter:

  • Etter brystkreftoperasjon der det er fjernet lymfeknuter i armhulen
  • Ved kreftrelatert/sekundært lymfødem
  • Etter større kirurgiske inngrep ved nerveskader/tilstander med nevrologisk utfall
  • Ved følgetilstand etter stråleskader
  • Ved kronisk lungelidelse med nedsatt respirasjonskapasitet
  • Etter brystrekonstruksjon ved brystkreft
  • Etter langvarig immobilisering i sykehus (utover 8 uker uten gangfunksjon)

Brystkreft

Ifølge loven har brystkreftopererte som har fått fjernet lymfeknuter fra armhulen, rett til godtgjørelse etter honorartakst. Dette står under kirurgi i folketrygdens forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi. Lovteksten angir at denne retten er forbeholdt dem som har fått en "funksjonssvikt". Å fjerne lymfeknuter fra armhulen gir i seg selv en funksjonssvikt. Denne regelen tolkes noe ulikt. Det bør fremgå av fysioterapirekvisisjonen at det foreligger en funksjonssvikt, for eksempel nedsatt skulderbevegelighet.

Alle bør gis mulighet for kontakt med fysioterapeut for å få informasjon, råd og veiledning om fysisk funksjon etter kreftbehandlingen. En del har også behov for kortere eller lengre tids behandling. Retten til full godtgjørelse gjelder inntil seks måneder fra det tidspunkt behandlingen ble påbegynt.

Kreftrelatert, sekundært lymfødem

Lymfødem er opphopning av væske i underhuden. Betegnelsen "sekundært" lymfødem innebærer at lidelsen beror på en skade forårsaket av behandling eller sykdom. Kreftrelatert lymfødem skyldes oftest svikt i lymfesystemet i områder hvor det er fjernet lymfeknuter og/eller gitt strålebehandling. Er lymfødemet omfattende og/eller komplisert, bør lidelsen behandles av fysioterapeut med spesialkompetanse i lymfødembehandling.

Fysioterapi ved kreftrelatert lymfødem godtgjøres etter honorartakst. Dette står under indremedisin i folketrygdens forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi. Intermitterende trykkmassasjeapparat/pulsator er et hjelpemiddel som kan brukes i lymfødembehandling.

Nevrologiske lidelser

Etter enkelte kreftoperasjoner, eller ved annen kreftbehandling, kan pasienten få nevrologiske plager på grunn av nerveskader. Utgifter til fysioterapi i forbindelse med nerveskader dekkes av folketrygden. Dette står under kirurgi og nevrologi i folketrygdens forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi. Kreftpasienter med alvorlig polynevropati etter cellegiftbehandling får fri behandling etter honorartakst.

Bivirkninger etter strålebehandling

Noen får senkomplikasjoner etter strålebehandling. Plagene oppstår særlig i områder med lite underhudsvev som brystkasse, hals, skulder, legg, ankel og over ledd. Plagene er begrenset til det bestrålte området. Fysioterapi ved stråleskader godtgjøres etter honorartakst. Dette står under revmatiske lidelser i folketrygdens forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi. I henvisningen fra lege bør det stå at plagene skyldes stråleskader og at disse innebærer ”kontraktur i hud eller bløtdeler med affeksjon av ledd”.

Lungelidelser

Noen kreftsykdommer (lungekreft og spredning til lunger) og behandling, som for eksempel strålebehandling, kan resultere i en kronisk lungelidelse med nedsatt respirasjonskapasitet (pustekapasitet) og problemer med sekretopphopning. Disse pasienter vil ha nytte av lungefysioterapi. Folketrygden vil i slike tilfeller kunne dekke utgifter til fysioterapi etter honorartakst (dvs. uten utgifter for pasienten). Dette står under indremedisin i folketrygdens forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi.

Vil du vite mer?

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Kreftforeningen, Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.