Informasjon

Hjelpe- og støtteordninger for kreftsyke foreldre

En alvorlig kreftsykdom påvirker hele familien. Særlig når foreldre med mindreårige barn blir syke, kan det bli behov for hjelp og støtte.

Når det blir behov for bistand utover det familie og venner kan bidra med, er det kommunen som har det primære oppfølgingsansvaret. Ulike instanser i kommunen yter forskjellig hjelp. Hjelpen er organisert forskjellig rundt om i landet.

Hjelpens omfang, hvor, når og hvordan den gis vil variere fra kommune til kommune. Kvaliteten vil være avhengig av hvor i landet du bor. Ditt behov for hjelp kan være av praktisk, økonomisk eller følelsesmessig art.

Erfaringer viser at økonomiske bekymringer ved sykdom oftest rammer barnefamiliene.

Omsorgspenger ved barnepassers sykdom

Dersom en av foreldrene er alvorlig syk over lang tid, kan den andre av foreldrene bli vurdert som enslig forsørger og få ekstra omsorgsdager.

Les mer om omsorgspenger hos NAV.

Det kan være aktuelt å samtidig søke hjelpestønad fra NAV.

Vil du vite mer?

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Kreftforeningen.