Informasjon

Hjelpeordninger i hjemmet

Alle kommuner tilbyr hjelpeordninger i hjemmene. Tjenestetilbudet varierer fra kommune til kommune, både med hensyn til hvilke ytelser man kan få, hvor ofte man kan få dem og eventuell egenbetaling.

De ordningene som kan være aktuelle er hjemmesykepleie, hjemmehjelp, fysioterapeut og ergoterapeut. Andre tiltak kan være bistand fra ambulerende vaktmester, avlastning og tilbud om støttekontakt. På helse- og velferdskontoret i kommunen vil man få informasjon om hvilke hjemmebaserte tjenester som finnes og hvem som skal kontaktes.

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien er et viktig supplement og alternativ til institusjonssykepleie. Anmodning om hjemmesykepleie kan komme fra pasienten selv eller andre som kjenner pasientens forhold. Hjemmesykepleie er gratis.

Hjemmehjelp

Alle kommuner har nå en fast hjemmehjelpsordning. De utfører vanlig husarbeid som rengjøring, matlaging, innkjøp, småvask, vindusvask osv. Disse ordningene må en søke om. Betaling av hjemmehjelp avhenger av inntektsforholdene i familien.

Avlastning

Avlastning er et tilbud til familier med belastende og tyngende omsorgsoppgaver. Avlastning kan være sykehjemsplass for voksne, for barn kan det være avlastning i en weekendfamilie.

Omsorgslønn

Kommunen kan gi lønn til personer med tyngende pleie- og omsorgsarbeid. Søknad må sendes til kommunen, som regel til pleie- og omsorgsetaten, hvor behovet blir vurdert og størrelsen på omsorgslønnen blir fastsatt. Omsorgslønnen er vanligvis så lav at den ikke kan erstatte vanlig arbeidsinntekt.

Personer som mottar omsorgslønn, blir innmeldt i folketrygden og vil ha krav på sykepenger, og rett på opptjening av pensjonspoeng. Det vil også bli trukket skatt av lønnen. Det er som oftest pårørende som får innvilget omsorgslønn, men også andre for eksempel venner og naboer kan etter vurdering være aktuelle.

Personlig assistent

Personlig assistent er en ordning for pleietrengende og funksjonshemmede som trenger personlig og praktisk hjelp. Det er da den pleietrengende som selv administrerer hvordan og når hjelpen skal gis. Ta kontakt med hjemmetjenestekontoret for nærmere opplysninger.

Støttekontakt

Enkelte barn og unge trenger hjelp og støtte for å kunne bruke fritiden, ta del i sosiale og kulturelle aktiviteter, finne seg til rette blant andre barn og ungdommer osv. Mange kommuner oppnevner og betaler støttekontakter, men foreldre kan også selv finne fram til den de ønsker som støttekontakt. Også voksne som har behov for det, kan få støttekontakt. Ta kontakt med helse- og velferdskontoret for nærmere opplysninger.

Støtte til familien

Når et medlem i familien blir alvorlig syk, påvirker det hele familien. Alle medlemmene kan få problemer med seg selv og sykdommen. Det kan oppstå konflikter mellom søsken, foreldrene osv. Følgende instanser kan kontaktes: sosialkontoret, kommunehelsetjenesten, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT), familierådgivningskontorer og sykehussosionomene.

Frivillighetssentralene

Frivillighetssentralene formidler frivillig innsats i nærmiljøet og koordinerer lokal frivillig innsats. Eksempler på hva de frivillige bistår med er: rådgivningstjeneste, selvhjelpsgrupper, besøkstjeneste, barnepass, følge til lege, frisør, bank o.l. og praktisk hjelp som hagearbeid og vedhogst. Du kan kontakte kontoret for hjemmebaserte tjenester i din kommune eller ta direkte kontakt med frivillighetssentralen der du bor.

Lån av sykeutstyr

Pasienter med alvorlig sykdom som bor hjemme, har ofte behov for spesielt sykeutstyr. Du kan låne slikt utstyr via hjemmesykepleien. Hjelpemiddelsentralene, som finnes i alle landets fylker, kan også formidle nødvendig utstyr til pasienter hjemme. Kommunens kontor for hjemmetjenester, sosialkontoret og NAV kan gi nærmere opplysninger om lån av sykeutstyr og hjelpemidler.

Trygghetsalarmer og varslingssystemer

Mange kommuner har ordnet med trygghetsalarm for eldre, funksjonshemmede og syke som bor hjemme. I enkelte tilfelle kan det også søkes dekning til varslingssystem gjennom NAV. Du får nærmere opplysninger ved sosialkontoret eller kommunens kontor for hjemmetjenester.

Transporttjeneste for funksjonshemmede - TT

Det er spesielle transportordninger for syke, eldre og funksjonshemmede i mange kommuner. Brukerne betaler vanligvis det samme som offentlige transportmidler koster. Sosialkontoret har oversikt over spesielle transportordninger i din kommune.