Informasjon

Pårørendes rettigheter

Som pårørende kan du ha forskjellige rettigheter for eksempel sykepenger ved egen sykdom, velferdspermisjon, hjelpestønad, pleiepenger, pensjonspoeng for ulønnet omsorgsabeid og omsorgslønn.

Sykemelding av pårørende

For at legen skal kunne skrive ut sykemelding, må den pårørende selv være syk. I mange tilfeller blir en faktisk syk av at nære familiemedlemmer, eventuelt nære venner, har en kreftsykdom, med den usikkerheten og bekymringene dette innebærer. 

Det kan være lurt å snakke med arbeidsgiver tidlig i forløpet, og samarbeide for å finne fleksible løsninger. Noen løsninger kan være:

  • Tilrettelegging på arbeidsplassen.
  • Pleiepenger ved pleie av nær pårørende inntil 60 dager for hver pasient i livets sluttfase. Pleiepenger ytes etter samme vilkår som retten til sykepenger.
  • Omsorgspermisjon inntil 10 dager hvert kalenderår for å gi nødvendig omsorg for nær pårørende. Opp til arbeidsgiver om permisjonen er med lønn.
  • Velferdspermisjon er tariffestet med lønn i en rekke offentlige og privat virksomheter.
  • Kommunale omsorgstiltak.

Velferdspermisjon

Arbeidstaker har rett til permisjon i inntil ti dager hvert år for å følge nær pårørende til sykehus, gi nødvendig omsorg og lignende. Dette er bestemt i arbeidsmiljøloven. Du har ikke automatisk rett til lønnet permisjon men mange arbeidsgivere praktiserer fleksible ordninger.

Flere arbeidsplasser, særlig i det offentlige, har tariffestet rett til velferdspermisjon med lønn ved alvorlig sykdom og død i nær familie. Det er arbeidsgiver som avgjør om du skal få lønnet permisjon. Snakk med arbeidsgiver eller tillitsvalgt om hvilken ordning dere har på jobben din.

Hjelpestønad

Den som trenger pleie og tilsyn fra pårørende i hjemmet, kan søke hjelpestønad fra NAV.

Pleiepenger i livets sluttfase

Ved pleie av nære pårørende i hjemmet ved livets sluttfase kan det ytes pleiepenger i opptil 60 dager. Pleiepenger ytes etter de samme bestemmelsene som sykepenger ved egen sykdom. Det er ikke et krav at pleien tas sammenhengende, og ytelsen kan også deles på flere personer.

Rett til pleiepenger gjelder både om den syke får pleien i ditt eget hjem eller i hjemmet til den syke. Den pleietrengende må samtykke i pleien.

Dersom du søker om pleiepenger i livets sluttfase må lege ved behandlende institusjon, som regel behandlende sykehuslege, fylle ut legeerklæring (NAV 09-12.05)

Omsorgslønn

Pårørende som har spesielt tyngende omsorgsarbeid kan søke omsorgslønn. Se også "Hjelpeordninger i hjemmet".

Vil du vite mer?

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Kreftforeningen.