Informasjon

Stønad til bil

Du får enten et tilskudd eller et rente- og avdragsfritt lån til kjøp av bil, avhengig av funksjonsnedsettelsen din. Lånet er økonomisk behovsprøvet og størrelsen på lånet avhenger av din nettoinntekt og eventuelt også din ektefelles inntekt.

For å få stønad til bil, må du fylle de generelle vilkårene etter folketrygdlovens regler om medisinsk rehabilitering. Du må på grunn av varige forflytningsvansker ha behov for bil for å reise til eller fra arbeids- eller opplæringssted, utføre funksjon som hjemmearbeidende, forhindre eller bryte en isolert tilværelse eller for å avlaste din familie i tilfeller hvor funksjonshemningen medfører særlig stor pleiebyrde.

En familie med et sterkt funksjonshemmet familiemedlem vil også kunne få støtte til bil. Du kan få stønad til bil dersom du kan godtgjøre at du har et reelt og betydelig behov for transport. Funksjonshemningen må være slik at en ikke kan reise med buss, tog, trikk o.l. Stønad kan ikke gis når det er muligheter for annen tilfredsstillende transport ved hjelp av familie, transporttjeneste o.l.

Den som får tilstått billån, kan også søke om grunnstønad til drift av bilen. Grunnstønad kan også søkes selv om en ikke får lån til bilkjøp og er ikke økonomisk behovsprøvet.

Les mer om bilstønad hos NAV.

Bytte av bil og råderett over bilen

Gruppe 1 bil: Du kan fritt bytte bil så mange ganger du vil. Etter 11 år vil du kunne søke om ny stønad. I løpet av disse 11 årene råder du over bilen som du vil. Dersom du i løpet av denne tiden får forandringer i helsetilstanden som medfører behov for en gruppe 2 bil, vil du kunne få stønad til dette uavhengig av hvor lenge det er siden forrige stønad.

Gruppe 2 bil: Du råder ikke over denne bilen som du vil. Når du får stønad, undertegner du på et gjeldsbrev og en salgspanterklæring som medfører store begrensninger i din råderett over bilen. Bilen må være minst 11 år før du kan få ny stønad.

Spesialutstyr

Spesialutstyr og tilpasning av bilen som er nødvendig på grunn av funksjonshemmingen, gis som tilskudd uten økonomisk behovsprøving. Det er ikke tak på utgiftsbeløpet. Fabrikkmontert standardutstyr, som for eksempel automatgear og servostyring, regnes ikke som spesialutstyr.

Kjøreopplæring

Dersom du fyller vilkårene for bilstønad, kan du også få tilskudd til nødvendig kjøreopplæring. Tilskuddet er økonomisk behovsprøvet og beregnes på samme måte som ovenfor.

Parkeringsplass for bevegelseshemmede

Dersom du har problemer med å gå en viss strekning, kan du på eget skjema søke om parkeringsplass for bevegelseshemmede. Kontakt veikontoret i din kommune for nærmere opplysninger.

Transporttjenste for funksjonshemmede

Alternativet til egen bilkjøring kan være transporttjenesten gjennom kommunen. Ta kontakt med sosialtjenesten for nærmere informasjon.