Informasjon

Tannbehandling av kreftsyke

Utgifter til tannbehandling dekkes vanligvis ikke av folketrygden. Særlig utsatte pasientgrupper kan imidlertid få dekket utgifter til tannbehandling. Noen grupper av kreftpasienter regnes som utsatte fordi de får nedsatt tannhelse som følge av selve sykdommen eller behandlingen.

Full dekning

Tannlegen/tannpleieren skal vurdere om du har rett til noe stønad. Tannlegen/tannpleieren vil enten trekke stønaden fra på regningen din eller fylle ut et skjema som du skal sende inn.

Pasienter med kreft i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen, der sykdommen eller behandlingen har ført til - eller mest sannsynlig vil føre til - vesentlig nedsatt tannhelse, kan få utgifter til nødvendig tannlegehjelp og forebyggende tannhelsetiltak dekket fullt ut. Dette gjelder også ved kreft i strupehodet. I tillegg vil utgifter ved vesentlig nedsatt tannhelse fra kreft som har opprinnelse annet sted i kroppen, men som har spredd seg til munnhulen/kjevene samt andre sjeldne krefttilstander som direkte påvirker munnhulen/kjevene bli dekket fullt ut. Samt:

  • Infeksjonsforebyggende behandling, blant annet ved benmargstransplantasjon, stamcellebehandling og høydose cellegiftbehandling. Kreftpasienter med skjelettmetastaser i forbindelse med behandling med høypotente bisforsfonater og etter strålebehandling mot kjeven kan få dekket infeksjonsforebyggende behandling.
  • Munntørrhet som følge av cellegift og andre medisiner. Tilstanden må ha vart over tid.

Les detaljert informasjon hos Helsenorge.no.

Det er HELFO som administrerer ordningen for støtte til tannbehandling. Refusjon er etter offentlige takster vedtatt av Stortinget. Disse takstene er ofte lavere enn den prisen tannlegene tar. Det vil si at «full dekning» ikke alltid betyr at hele regningen dekkes.

Delvis dekning - folketrygdlovens § 5-22

Det er mulig å få delvis dekning til tannbehandling der pasienten har varige problemer med næringsopptak for eksempel på grunn av forsnevringer, sårdannelser eller betennelser i spiserøret og etter fjerning av magesekk eller tarm. Delvis dekning kan også være aktuelt for pasienter som er plaget av munntørrhet forårsaket av medikamenter. Cellegiftbehandling kan blant annet gi såre munnslimhinner som vanskeliggjør renhold av tenner og tannkjøtt slik at tannhelsen nedsettes. Munntørrhet øker risiko for tannråte.

Det er et vilkår for ytelse at det er årsakssammenheng mellom nedsatt tannhelse og sykdom. Behandlingsutgiftene må klart overstige det som ellers ansees normalt.

Søknaden til HELFO må sendes inn før behandlingen og bør inneholde følgende opplysninger: behandlende tannleges/leges vurdering av årsakssammenhengen mellom tannhelse og sykdommen og behandlingsforslag.

Eventuelle bidrag beregnes på grunnlag av de behandlingstakster som gjelder for den offentlige tannhelsetjenesten.

Frikortordning - egenandelstak 2

Noen få typer tannbehandling omfattes av reglene for Frikort egenandelstak 2. Eksempler på behandling: operasjoner, tannkjøttbehandling og kjevelleddsproblematikk.

Du får «Skjema for tannbehandling» del II – kvittering for egenandel. Skjemaet skal du beholde selv. Når du har betalt egenandeler utover beløpsgrensen for frikort egenandelstak 2, som er 2 670 kroner i 2015, sender du kvitteringene til HELFO. Søknadsskjema med adresser finnes på https://helfo.no/skjema. Du kan også lese mer om dette hos Helsenorge.no, eller ringe Frikorttelefonen på 815 70 050.

Ta vare på kvitteringene. Disse må være spesifiserte, stemplet og underskrevet av behandlende tannlege.

Vil du vite mer?

  • Ved behov for ytterligere råd eller veiledning, kontakt Kreftforeningen

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Kreftforeningen. Helfo.