Informasjon

Tekniske hjelpemidler for kreftsyke

Alle fylker har en hjelpemiddelsentral. Hjemmetjenesten i kommunen formidler kontakt. Du har krav på nødvendig faglig veiledning og bistand i forbindelse med søknad, utprøving, anskaffelse og tilpasning av hjelpemidler.

Ergoterapeuter og fysioterapeuter arbeider med rehabilitering og kan gi råd og veiledning når det gjelder opptrening, tekniske hjelpemidler og boligtilrettelegging. De kan komme hjem til deg. Er du innlagt i sykehus vil det derfra kunne etableres kontakt med hjelpeapparatet i kommunen. Det lokale NAV-kontoret gir også informasjon om dine rettigheter. Du kan kontakte Hjelpemiddelsentralen i ditt fylke direkte.

Her finner du oversikt over produktgrupper som inngår i Hjelpemiddelsentralenes tilbud og om økonomisk støtte til kreftpasienter.

Endringer i boliger

Folketrygden dekker anskaffelse og installasjon av hjelpemidler som ikke skjer i tilknytning til bygging eller endring av boliger. Husbanken gir lån eller bidrag til innredninger og utstyr som installeres i forbindelse med ombygging eller oppføring av nye boliger.

Noen eksempler

Brystkreftopererte kan få nedsatt kraft i den ene armen og hånden. Da vil de trenge hjelpemidler som egner seg for énhåndsbrukere, slik armamputerte også har behov for.

Pasienter med spredning til skjelettet i rygg, hofte eller bekkenregionen kan ha vondt for å stå, gå eller bøye seg. De kan trenge regulerbar arbeidsstol, gripetenger, toalettforhøyer, badekarsete, spesialputer, diverse vegghåndtak o.l.

Du kan få stønad til anskaffelse av grunnmønster for klær dersom du har en sterkt avvikende kroppsform og ikke kan bruke vanlige klær.

Utstyr til skoleelever

Skolen dekker utgifter til hjelpemidler som brukes og oppbevares på skolen. Folketrygden dekker utgifter til hjelpemidler som brukes til hjemmelekser. Forutsetningen er at hjelpemiddelet samtidig bedrer den enkeltes alminnelige funksjonsevne eller muligheten til å skaffe seg arbeid.

Fritid

Utstyr til hobbyvirksomhet, fritidsaktiviteter, trivselsformål osv. faller utenfor folketrygdens stønadsramme for hjelpemidler. Barn under 18 år kan få dekket spesialutstyr til sport og fritid, men ikke til å drive konkurranseidrett.

Arbeidslivet

Det kan på visse vilkår gis tilskudd til hjelpemidler på arbeidsplassen. Det gjelder utstyr som er nødvendig for at en arbeidstaker skal kunne gjøre jobben sin. Trygdekontoret og Aetat kan gi nærmere opplysninger.

Hjemlån / korttidslån

Det kan være aktuelt med et korttidslån (3 måneder) for pasienter som pleies hjemme, eller som trenger mye hvile i perioden etter en operasjon eller behandling. Hjelpemidler kan for eksempel gjøre det lettere å fungere hjemme i en slik situasjon.

Vil du vite mer?

  • Ved behov for ytterligere råd eller veiledning, kontakt Kreftforeningen