Informasjon

Kvalme og oppkast, lindrende behandling

Mange kreftpasienter har plager knyttet til mage-tarmkanalen. De hyppigste og mest alvorlige er kvalme, oppkast og forstoppelse.

Definisjon

Med kvalme menes ren kvalme, eller kvalme kombinert med oppkast og brekninger

Lindrende (palliativ) behandling brukes som et begrep for behandling som gis til pasienter med uhelbredelig sykdom, og hvor det også er kort forventet levetid, ofte definert som mindre enn 9-12 måneder. Først og fremst gjelder dette for kreftsykdom, men behandlingsprinsippene er også relevante for andre sykdomsgrupper, f.eks. i sluttstadiet av kroniske nevrologiske sykdommer.

Mange kreftpasienter har plager knyttet til mage-tarmkanalen. For pasienten kan disse symptomene være like plagsomme som smerter. De hyppigste og mest alvorlige er kvalme, oppkast og forstoppelse.

Forekomst

Hyppigheten av kvalme rapporteres forskjellig. Ved langtkommet kreftsykdom plages 40 til 70 prosent av pasientene med kvalme. Noen angir at kvalme er det mest plagsomme symptomet ved kreftsykdommen. Rundt tre av ti kreftpasienter plages i tillegg av oppkast.

Årsaker

Kvalme og oppkast ved alvorlig kreftsykdom kan ha mange årsaker. I mange tilfeller er det en blanding av flerer faktorer som utløser kvalme.

Medikamenter er en viktig årsak til kvalme. Mange kreftpasienter trenger morfin eller morfinliknende medisin (opioider) mot smerte. Blant de hyppigste bivirkningene av opioider er kvalme og forstoppelse. Men det er også en rekke andre medisiner som kan utløse kvalme: avføringsmidler, noen hjertemedisiner, betennelsesdempende medisiner (NSAIDs), antidepressiver og cellegifter.

Kvalme kan også utløses av at svulster trykker på tarmen, at tarmfunksjonen forstyrres, av magesår eller forstoppelse. Sviktende lever- eller nyrefunksjon kan utløse kvalme på grunn av opphopning av avfallsstoffer i kroppen. Svulster eller trykkforandringer i hjernen kan gi kvalme. Kvalmen kan også utløses av smerter, og i noen tilfeller kan psykiske forhold bidra til å utløse eller forverre kvalme.

En kreftpasient kan ha flere typer av kvalme samtidig, noe som ofte nødvendiggjør kombinasjonsbehandling med ulike typer av kvalmestillende medisiner, eller andre tiltak.

Diagnosen

Før behandling av kvalme og oppkast startes, er det viktig å finne de mest sannsynlige årsakene til plagene. Hvor langt man skal gå i diagnostikken vurderes i det enkelte tilfellet ut fra nytteeffekten av positive eller negative funn, og hvilke konsekvenser det vil få for den videre behandling. For legen er det viktig å kartlegge når kvalmen startet, hvordan den har utviklet seg, hva som lindrer og hva som forverrer, effekt av ulike behandlinger, med mer.

Legen vil undersøke munnhulen, mageorganer og endetarmen. Det vil også være aktuelt å ta blodprøver for å kontrollere ulike blodverdier, blant annet lever- og nyrefunksjon.

Behandling

Dersom årsaken til kvalmen påvises, er den beste behandlingen vanligvis å fjerne denne årsaken. I mange tilfeller finne man ingen årsak, og ofte er det heller ikke mulig å fjerne årsaken.

Medikamentell behandling

Det finnes en hel rekke ulike medikamentgrupper som kan benyttes mot kvalme. Og innenfor hver enkelt gruppe er det også mulig å velge mellom ulike preparater. Mest brukt er såkalte dopaminantagonister (metoklopramid, haloperidol), serotonin-antagonister (eks. ondansetron) og antihistaminer (eks. syklizin). I mange tilfeller kan tillegg med kortison være nyttig. Hos de fleste (rundt 70 prosent) klarer man seg med ett legemiddel. Men hos de øvrige er det aktuelt å kombinere ulike legemidler for å få full effekt.

Bivirkninger

Dopaminantagonistene kan gi alvorlige bivirkninger fra nervesystemet i form av ukontrollerte bevegelser og stramninger, spesielt hos barn, ungdom og pasienter som er uttørret. Såkalte antikolinerge bivirkninger som munntørrhet, vannlatingsproblemer og sure oppstøt/ halsbrann kan være plagsomme hos enkelte pasienter. Graden av bvirkninger varierer mye fra pasient til pasient. Dersom bivirkningene hos den enkelte er uttalte, leter man seg fram til andre preparater med god effekt men mindre bivirkninger.

Vil du vite mer?

Lindrende behandling ved langtkommen kreftsykdom