Informasjon

Hva er palliativ medisin?

Palliativ medisin er den medisinske fagbetegnelsen på den lindrende behandling som gis til pasienter der man ikke kan fjerne eller stoppe sykdommen.

Definisjon

Palliativ medisin er den medisinske fagbetegnelsen på den lindrende behandling som gis til pasienter der man ikke kan fjerne eller stoppe sykdommen. Palliativ medisin er også betegnelsen på det fagfeltet som tar seg av behandling, forskning og fagutvikling hos pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid, ofte definert som mindre enn 9 til 12 måneder.

Fagfeltet omfatter i hovedsak pasienter med kreftsykdom, men behandlingsprinsippene er aktuelle også for andre sykdomsgrupper, f.eks. kroniske nevrologiske sykdommer som medfører stadig større ødeleggelser av kroppsfunksjoner.

Målet for palliativ behandling

Målet for all palliativ behandling er å gi pasienten og hans/hennes familie best mulig livskvalitet. Diagnostikk og målrettet behandling vil være avhengig av hvor pasienten er i sykdomsforløpet. Spesielt i livets avslutningsfase vil det være en utfordring for legen, sammen med pasienten, å veie den forventede behandlingseffekten mot en eventuell forringelse av livskvalitet på grunn av intensiv diagnostikk og legemiddelbivirkninger. Pasienten skal informeres og tas med i slike beslutninger og valg. Dersom pasienter ikke ønsker slik informasjon, må dette respekteres, med mindre det er nødvendig for å forebygge skadevirkninger av helsehjelpen, eller det er bestemt i eller i medhold av lov (pbrl §3-2). 

En nøye vurdering av pasientens symptomer og plager bør alltid ligge til grunn for symptomatisk behandling, dvs. der man behandler symptomene og ikke sykdommen. Det er også avgjørende med en god oppfølging. Lege og sykepleier kartlegger symptomenes omfang og grad, både før og etter start av behandling, og de registrerer eventuelle bivirkninger.

Samarbeid

Pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid har mange plager. Utfordringene er sammensatte, og det er derfor nødvendig med et behandlingsteam som består av mange profesjoner (leger, sykepleiere, ernæringseksperter, hjelpepleiere m.m.) for å hjelpe pasienten og familien best. Ofte vil det kreve samarbeid mellom flere medisinske spesialiteter. Det er viktig at familien, om den ønsker, er involvert i pleien av pasienten. For å få til dette må legen og det øvrige helsepersonellet har gode evner til å kommunisere med pasienten og pårørende.

Forskningsbasert kunnskap

Omfanget av vitenskapelige studier av nytten av palliativ medisin er begrenset. Anbefalingene om de ulike behandlingstiltakene bygger dels på forskning og dels på erfaringer i behandlingen av pasienter med kreftsykdom og andre pasientgrupper med dødelig sykdom.

Vil du vite mer?

Lindrende behandling ved langtkommen kreftsykdom