Informasjon

Smertebehandling ved kreftsykdom

Diagnostikk

Omfang av diagnostikk

Ved langtkommen kreftsykdom finnes ingen standard på hvor langt man skal gå i utredningen av pasienten. Diagnostikk vil være avhengig av hvor pasienten er i sykdomsforløpet. Behovet for intensiv diagnostikk må alltid veies opp mot mulige behandlingsgevinster. Omfattende og ubehagelige undersøkelser som i liten grad endrer behandlingen, vil man spare pasienten for.

Symptomer og plager

Generelt

Pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid har mange plager. Smerter er ofte den dominerende plagen. En pasient kan ha mange typer smerter som krever ulike former for behandling. Det er viktig for legen å få klargjort hvilke typer smerter som foreligger slik at behandlingen kan "skreddersys" denne pasientens behov.

Kronisk smerte kan være vanskelig for pasienten å beskrive fordi den blir en normaltilstand i pasientens hverdag, og pasienten husker ikke hvordan det var å være smertefri. Depresjon og fortvilelse kan i stedet være fremtredende symptomer

Kartlegging av smerter

Legen må sammen med pasienten klargjøre smertens lokalisasjon, karakter og intensitet. Det er også viktig å få frem om det foreligger psykiske, sosiale, økonomiske eller praktiske problemer som kan forsterke den totale smerteopplevelsen.

Barn

Smertevurdering av barn krever nøye observasjon og godt samarbeid med foreldre.

Forrige side Neste side