Informasjon

Ikke-småcellet lungekreft

Ikke-småcellet lungekreft består av flere undertyper: adenokarsinom, plateepitelkarsinom og storcellet type. Denne kreftformen behandles med kirurgi, strålebehandling og i mange tilfeller cellegift.

Behandlingsformer

Ved lungekreft vil behandling med kirurgi, strålebehandling eller kjemoterapi, enten alene eller i ulike kombinasjoner, være aktuelt. Det som avgjør valg av behandlingsform, er sykdomsutbredelse (stadium), vevstype (småcellet eller ikke-småcellet) og personens allmenntilstand eller annen samtidig sykdom. Om lag 70 prosent av alle med ikke-småcellet lungekreft får diagnosen i et sykdomsstadium der kurativ (helbredende) behandling ikke er mulig, enten på grunn av fremskredet stadium (hos 40 prosent) eller i tidligere stadier og tilstedeværelse av negative prognostiske faktorer (hos 30 prosent).

Valg av behandling av ikke småcellet lungekreft vurderes blant annet ut i fra utbredelsen av sykdommen.

  1. Kreft i én lunge eller lungelapp
  2. Kreft i lungen + lokal spredning til nærliggende vev eller lymfeknuter
  3. Kreft i lungen med spredning til andre deler av kroppen (fjernmetastasering)

I de tilfellene det er konstatert kreft som er begrenset til en lunge eller lungelapp (1), vurderes muligheten for å fjerne kreftsvulsten ved operasjon. Både deler av eller hele lungen kan fjernes. Strålebehandling kan også velges hvis personen ikke kan opereres av andre medisinske årsaker, eller i de tilfeller kirurgene ikke lykkes med å fjerne alt svulstvevet. Etter operasjonen får disse kjemoterapi.

Når det foreligger lokal spredning til nærliggende vev eller lymfeknuter (2), anvendes som regel strålebehandling.

Ved fjernspredning til andre steder i kroppen (3) gis strålebehandling og noen ganger kjemoterapi (cellegiftbehandling) for å minske svulstene og lindre plager.

Nyere behandlinger

Immunterapi er et relativt nytt behandlingstilbud ved ikke-småcellet lungekreft med spredning. Personer behandlet med legemidlet pembrolizumab har i gjennomsnitt 24 måneder progresjonsfri overlevelse sammenliknet med tidligere behandling. Det er en betydelig gevinst å benytte pembrolizumab før kjemoterapi i stedet for etter. Pembrolizumab gis som intravenøs behandling hver tredje uke. Kostnadene ved dette immunterapilegemiddelet er høye. Om lag 400-500 pasienter er aktuelle for behandling med pembrolizumab for førstelinjebehandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft hvert år i Norge. 

Signalhemmere er stoffer som binder seg til overflaten av kreftcellene og hemmer vekst og spredning av kreften. Dette er legemidler som gis i tablettform og som kan holde uhelbredelig lungekreft i sjakk en periode. Det finnes flere slike midler som i dag brukes ved ikke-småcellet lungekreft i langtkommet stadium.

Forrige side Neste side