Informasjon

Prostatakreft

Behandling

Behandlingen avhenger av svulstens utseende ved mikroskopisk undersøkelse (Gleason grad), sykdommens utbredelse og omfang (TNM-klassifisering) og målt PSA-verdi, og avgjøres individuelt. Viktige moment er bivirkninger veid opp mot forventet virkning. Tendensen går mot å velge mulig helbredende behandling for de fleste under 70 år. Men innenfor denne gruppen finnes en rekke andre momenter som legen må ta hensyn til. I mange tilfeller bedømmes risiko for farlig sykdomsutvikling som så liten at man kan leve livet ut med sykdommen uten å få plager eller for tidlig død. Det beste er derfor å vurdere og diskutere valg av behandling grundig i hvert enkelt tilfelle. 

Dilemmaet er at prostatakreft forenklet kan inndeles i to former: en aggressiv form som vokser og sprer seg til skjelettet, og en form som utvikler seg svært langsomt og som de færreste dør av. Det kan være en utfordring å skille mellom disse to kreftformene tidlig i forløpet. Det betyr at noen pasienter overbehandles. De får fjernet prostatakjertelen og får ytterligere behandling uten at det hadde vært nødvendig. På den annen side, blant dem med aggressiv sykdom er dette riktig behandling.

De behandlingsmulighetene som foreligger, er:

  • Aktiv overvåkning
  • Kirurgi
  • Strålebehandling
  • Hormonbehandling
  • Symptomstyrt behandling

Helbredende (radikal) behandling

I noen tilfeller velger man å vente med behandling for å se om svulsten er av den rolige typen, eller om den utvikler seg raskt. Ved regelmessige kontroller følges utviklingen, og behandling startes ved tegn på rask svulstvekst. 

Kirurgisk fjerning av hele prostata med sædblærer kalles radikal prostatektomi, og inngrepet kan helbrede tilstanden. Helbredelse forutsetter at sykdommen er lokalisert slik at alle kreftcellene fjernes. Alle pasienter som radikalbehandles for prostataakreft, må være innforstått med at de kan miste potensen og få urinlekkasje (inkontinens) som følge av behandlingen. 

Fjernet prostata (resultat etter radikal prostatektomi)

Stråleterapi kan også gjennomføres med målsetning om helbredelse av tilstanden. Det er utviklet nye metoder for stråling, både utvendig stråling og innvendig stråling, som er så effektive og målrettet at helbredelse kan oppnås uten operasjon. Slik strålebehandling kan også kombineres med hormonbehandling.

Strålebehandling brukes også i tillegg til operasjon dersom man ikke er helt sikker på at alt svulstvevet kan fjernes ved operasjonen. 

Hormonbehandling

Prostatacellene er avhengig av stimulering fra det mannlige kjønnshormonet testosteron for å vokse og utvikle seg. Dette gjelder også de fleste ondarta prostatacellene. Hvis produksjonen av testosteron stoppes, vil de fleste ondartede cellene dø, og både prostatasvulsten og dattersvulster (metastaser) vil gå tilbake (i remisjon). Denne remisjonen kan vare i mange år, men sykdommen helbredes ikke. Svulstene kan starte veksten på ny, trass i mangel på testosteronstimulering. Sykdommen har da blitt testosteronuavhengig (hormonrefraktær).

Hormonmanipulering kan dramatisk endre forløpet av sykdommen, selv om det ikke er bevist at behandlingen forlenger pasientens liv.

Lindrende (palliativ) behandling

Dersom helbredelse ikke er mulig, kan hormonbehandling gi god effekt. Behandlingen medfører som regel kun en forbigående tilbakegang av prostatakreft. Strålebehandling kan ha god lindrende effekt på smertefull spredning til skjelettet. Stråling kan også være nyttig dersom det blir tilbakefall av svulst etter tidligere operasjon. Nyrefunksjonen kan avhjelpes med innlegging av kateter til øvre urinveier. Vannlatingen kan bedres med kirurgisk fjerning av prostatavev.

Hormonbehandling vil gi tap av seksualfunksjon, og kan gi hetetokter, vektøkning, blodmangel (anemi) og beinskjørhet (osteoporose).

Hva du kan gjøre selv

Sunt kosthold, regelmessig fysisk aktivitet, røykestopp og måtehold med alkohol kan virke både forebyggende til en viss grad og være positivt for leveutsiktene til alle som har fått prostatakreft. 

Forrige side Neste side