Informasjon

Prostatakreft

Prostatakreft kan enkelt sett deles inn i to typer: En aggressiv type og en form som utvikler seg svært langsomt, som de færreste dør av. Typiske symptomer på prostatakreft er vannlatingsbesvær, tretthet, vekttap og blod i urinen.

Hva er kreft?

Kreftknute i prostata
Kreftknute i prostata

Alt kroppsvev går gjennom fornyelsesprosesser hvor gamle celler dør, og nye celler vokser frem gjennom en prosess som kalles celledeling. Av og til hender det at vekstmønsteret endrer seg slik at celledelingen overstiger behovet. Resultatet er dannelse av en svulst. Ofte er slike svulster godartet, men i noen tilfeller svikter kroppens kontroll med celledelingen, slik at umodne celler vokser raskt og uhemmet. Dette er kreftceller, og de har evnen til å vokse inn i nabovev og spre seg til andre deler av kroppen via blodbanen, lymfesystemet eller kroppshulrom. Her kan de få feste og gir opphav til dattersvulster (metastaser).

Hva er prostatakreft?

Prostatakreft er den hyppigste kreftformen hos menn i Norge. Det oppdages rundt 5000 nye tilfeller hvert år. Omtrent hver åttende mann vil få en prostatakreft-diagnose før fylte 75 år. Risikoen for å dø av prostatakreft er cirka tre prosent - med andre ord vil 97 av 100 menn som utvikler prostatakreft, overleve den.

Årsakene til prostatakreft er ikke kjent, men det er funnet sammenhenger med arv, hormoner, kosthold og nivå av fysisk aktivitet. Opptil fire av ti tilfeller kan ha sammenheng med arv. Spesielt bør man være oppmerksom på muligheten for arvelige anlegg dersom en eller flere i nærmeste familie får prostata-, bryst- eller eggstokk-kreft før fylte 60 år.

Prostatakreft er i mange tilfeller en ufarlig tilstand, og i noen tilfeller er aktiv behandling ikke nødvendig - pasienten følges kun med jevnlige kontroller. I andre tilfeller kan prostatakreft være en aggressiv kreftsykdom som sprer seg raskt, forårsaker komplikasjoner og kan medføre tidlig død.

Prostata heter blærehalskjertelen på norsk. Som navnet tilsier, ligger kjertelen under urinblæren og første del av urinrøret går gjennom kjertelen. Kjertelens hovedoppgave er å bidra med blandevæske slik at sæden holder seg flytende. Kjertelen vokser gjennom hele livet, og etter hvert som du blir eldre, kan du begynne å merke symptomer fra denne veksten. 

Animasjon av prostatakreft

Symptomer

I tidlig fase forårsaker kreften som regel få eller ingen symptomer. De vanligste symptomene ellers er:

 • Vannlatingsbesvær. Dette kan være hyppig vannlating, vansker med å få tømt seg skikkelig, vansker med å komme i gang med vannlatning eller plutselig tapt evne til å tømme blæren. Behov for å late vannet i løpet av natten er også typisk (disse symptomene er også vanlig ved godartet forstørret prostata)
 • Tretthet og vekttap er sene symptomer
 • Blod i urinen kan være både et tidlig og sent tegn

Hos noen kan de første symptomene komme som følge av spredning av sykdommen. Symptomene vil da vanligst komme fra skjelettet i form av bensmerter. 

Diagnosen

Undersøkelse av prostata
Undersøkelse av prostata

Symptomer som de ovenfor, vil vekke mistanke om diagnosen. Allmennlegen din vil da gjennomføre følgende undersøkelser:

 • Kjenne på prostata (bilde over). Dette er en undersøkelse der legen fører en finger inn gjennom analåpningen. Legen kan da kjenne på bakre del av prostata og få et inntrykk av størrelse og form på kjertelen. Svulster kan noen ganger kjennes som harde knuter i kjertelen.
 • PSA (prostata spesifikt antigen). Dette er et stoff som måles i en blodprøve. Mengden av PSA i blodet øker i de fleste tilfeller av prostatakreft, men øker også ved godartet prostataforstørrelse og ved infeksjoner i prostata og urinveier. Vedvarende høye verdier eller rask stigning av PSA øker kreftmistanken, og svært høye verdier gir sterk kreftmistanke.
 • Prøven bør brukes når menn søker hjelp og har symptomer som kan gi mistanke om prostatakreft. 
  • Rutinemessige kontroller av PSA som screeningundersøkelse for prostatakreft hos pasienter uten symptomer er ikke anbefalt av norske helsemyndigheter og fagpersoner. Dersom du likevel ønsker å ta testen, bør du informere deg og diskutere dette med lege.
 • Urinundersøkelse for å se etter blod eller tegn til infeksjon.

Dersom PSA er forhøyet, og det er mistanke om kreft, er neste steg å ta bildeundersøkelser (særlig MR) og ev. vevsprøver (biopsier) fra prostata. Dette gjøres i sykehus eller hos spesialister (urologer). Vevsprøver tas med en hul nål som stikkes inn i kjertelen. Forandringene i kjertelen er som regel flekkvis, slik at man stikker åtte til ti forskjellige steder i kjertelen i håp om å få med representativt materiale. Nålen føres inn via endetarmen, og det brukes ultralyd for å sikre at man treffer kjertelen. Undersøkelsen er ikke uten komplikasjoner. Det kan oppstå alvorlig infeksjon etter prøvetakingen, derfor gis forebyggende antibiotika før undersøkelsen.

Alle vevsprøvene undersøkes deretter i mikroskop. Finnes kreftforandringer i en eller flere av prøvene, lages en gradering på bakgrunn av svulstvevets utseende og oppbygging – dette kalles Gleason gradering. Gleason grad sammen med PSA og funn ved undersøkelse, bidrar til å kunne si noe om svulstens aggressivitet, og om behovet for behandling. 

MR-undersøkelse av prostata som ledd i utredningen bidrar til mer nøyaktig lokalisering av svulstvev og høyere treffsikkerhet når det tas vevsprøver. Spesialvarianter av MR er kommet til, og disse skiller aggressive svulstvekster fra mer godartede svulster. Et samarbeid mellom MR-eksperter og kirurger gjør behandlingen mer målrettet, og minsker faren for overbehandling.

Behandling

Behandlingen avhenger av svulstens utseende ved mikroskopisk undersøkelse (Gleason grad), sykdommens utbredelse og omfang (TNM-klassifisering) og målt PSA-verdi, og avgjøres individuelt. Viktige moment er bivirkninger veid opp mot forventet virkning. Tendensen går mot å velge mulig helbredende behandling for de fleste under 70 år. Men innenfor denne gruppen finnes en rekke andre momenter som legen må ta hensyn til. I mange tilfeller bedømmes risiko for farlig sykdomsutvikling som så liten at man kan leve livet ut med sykdommen uten å få plager eller for tidlig død. Det beste er derfor å vurdere og diskutere valg av behandling grundig i hvert enkelt tilfelle. 

Dilemmaet er at prostatakreft forenklet kan inndeles i to former: en aggressiv form som vokser og sprer seg til skjelettet, og en form som utvikler seg svært langsomt og som de færreste dør av. Det kan være en utfordring å skille mellom disse to kreftformene tidlig i forløpet. Det betyr at noen pasienter overbehandles. De får fjernet prostatakjertelen og får ytterligere behandling uten at det hadde vært nødvendig. På den annen side, blant dem med aggressiv sykdom er dette riktig behandling.

De behandlingsmulighetene som foreligger, er:

 • Aktiv overvåkning
 • Kirurgi
 • Strålebehandling
 • Hormonbehandling
 • Symptomstyrt behandling

Helbredende (radikal) behandling

I noen tilfeller velger man å vente med behandling for å se om svulsten er av den rolige typen, eller om den utvikler seg raskt. Ved regelmessige kontroller følges utviklingen, og behandling startes ved tegn på rask svulstvekst. 

Kirurgisk fjerning av hele prostata med sædblærer kalles radikal prostatektomi, og inngrepet kan helbrede tilstanden. Helbredelse forutsetter at sykdommen er lokalisert slik at alle kreftcellene fjernes. Alle pasienter som radikalbehandles for prostataakreft, må være innforstått med at de kan miste potensen og få urinlekkasje (inkontinens) som følge av behandlingen. 

Fjernet prostata (resultat etter radikal prostatektomi)

Stråleterapi kan også gjennomføres med målsetning om helbredelse av tilstanden. Det er utviklet nye metoder for stråling, både utvendig stråling og innvendig stråling, som er så effektive og målrettet at helbredelse kan oppnås uten operasjon. Slik strålebehandling kan også kombineres med hormonbehandling.

Strålebehandling brukes også i tillegg til operasjon dersom man ikke er helt sikker på at alt svulstvevet kan fjernes ved operasjonen. 

Hormonbehandling

Prostatacellene er avhengig av stimulering fra det mannlige kjønnshormonet testosteron for å vokse og utvikle seg. Dette gjelder også de fleste ondarta prostatacellene. Hvis produksjonen av testosteron stoppes, vil de fleste ondartede cellene dø, og både prostatasvulsten og dattersvulster (metastaser) vil gå tilbake (i remisjon). Denne remisjonen kan vare i mange år, men sykdommen helbredes ikke. Svulstene kan starte veksten på ny, trass i mangel på testosteronstimulering. Sykdommen har da blitt testosteronuavhengig (hormonrefraktær).

Hormonmanipulering kan dramatisk endre forløpet av sykdommen, selv om det ikke er bevist at behandlingen forlenger pasientens liv.

Lindrende (palliativ) behandling

Dersom helbredelse ikke er mulig, kan hormonbehandling gi god effekt. Behandlingen medfører som regel kun en forbigående tilbakegang av prostatakreft. Strålebehandling kan ha god lindrende effekt på smertefull spredning til skjelettet. Stråling kan også være nyttig dersom det blir tilbakefall av svulst etter tidligere operasjon. Nyrefunksjonen kan avhjelpes med innlegging av kateter til øvre urinveier. Vannlatingen kan bedres med kirurgisk fjerning av prostatavev.

Hormonbehandling vil gi tap av seksualfunksjon, og kan gi hetetokter, vektøkning, blodmangel (anemi) og beinskjørhet (osteoporose).

Hva du kan gjøre selv

Sunt kosthold, regelmessig fysisk aktivitet, røykestopp og måtehold med alkohol kan virke både forebyggende til en viss grad og være positivt for leveutsiktene til alle som har fått prostatakreft. 

Prognose

Fem-års-overlevelse for alle stadier av prostatakreft samlet er over 80 prosent, men bare cirka 30 prosent dersom det er påvist spredning utenfor bekkenområdet. Dersom kreftsvulsten er lokalisert kun inne i prostatakjertelen, er fem års overlevelse over 90 prosent.

Spredning av sykdommen rammer som oftest lymfeknuter i bekkenområdet, men også skjelettet, lever og lunger.

Vil du vite mer?

Quiz

 • Har du fått med deg det viktigste i dette dokumentet? Da utfordrer vi deg til å ta vår quiz om prostatakreft!

Animasjoner

 • Godartet forstørret prostatakjertel
 • Prostata nålebiopsi
 • Prostatakreft
 • Fjerning av prostata