Informasjon

Testikkelkreft

Behandling

Kirurgi, cellegift (cytostatika) og stråler er de behandlingsformene som brukes. Fjerning av den syke testikkelen utføres ved alle typer og stadier. Ved seminom kombineres kirurgi vanligvis med strålebehandling. Ved non-seminom kombineres kirurgi vanligvis med cellegift. Det kan være aktuelt å fjerne lymfeknutene langs bakre bukvegg både ved seminom og non-seminom. I Norge er det laget et nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av testikkelkreft.

Bivirkninger av behandlingen kan være:

  • Tap av fruktbarhet (fertilitet) - dog gjenvinner de fleste sin fertilitet
  • Sædutskillelse i urinblæren, men dette er sjelden ved moderne terapi
  • Senere utvikling av annen form for kreft (leukemier), men dette er sjelden
  • Hørselstap kan være en konsekvens av cellegiftbehandlingen (cisplatina), men tapet er i diskanten over området for vanlig tale

Effekt av behandlingen

Prognosen er god, cirka 95 prosent helbredes. Behandlingsresultatene skyldes først og fremst effektiv cellegiftbehandling og eventuelt supplerende kirurgi, men også bedret utredning av pasienten og mulighet for å påvise mikroskopiske mengder svulstvev ved måling av de følsomme svulstmarkørene i blodet (AFP, hCG). Detaljert kunnskap om risikofaktorer kombinert med effektiv cellegiftbehandling (kjemoterapi) gir mulighet for å minimalisere behandlingen til pasienter med god prognose, og til rask og effektiv behandling av de pasienter som har stor risiko for tilbakefall.

Etter kjemoterapi vil svulstvevet skrumpe betydelig eller bli helt borte hos minst 70–80 prosent av pasientene. Etter avsluttet kjemoterapi ved non-seminom bør om mulig alt gjenstående svulstvev fjernes kirurgisk. Ved seminom vil man vanligvis kun følge eventuelle restforandringer nøye, eventuelt gi stråleterapi hvis man anser risiko for aktivt svulstvev i området som stor. Hvis det ikke oppnås komplett bedring ved slik kombinert behandling, eller ved tidlig tilbakefall tross cisplatinbasert behandling, forsøkes alternative kombinasjoner eller nye cytostatika, supplert med kirurgi eller stråling.

Det nasjonale handlingsprogrammet tilrår at du følges opp i ti år.

Forrige side Neste side