Informasjon

Behandling av blærekreft

Behandlingsmulighetene ved blærekreft er mange. God informasjon om behandlingen er nødvendig om man skal gjøre de rette valgene.

Svulstens størrelse og og grad av innvekst i blæra, eventuel spredning, pasientens alder og helse samt de ulike behandlingsformers fordeler og ulemper må vurderes når behandlingsmåte skal bestemmes. Generelt kan man si at hvis kreften oppdages mens den ennå er begrenset til blæren, er utsiktene til å bli helt frisk meget gode.

Legen vil gi begrunnede råd om hvilken behandlingsform som er å anbefale i det enkelte sykdomstilfellet. Allikevel kan en måtte foreta vanskelige valg mellom ulike behandlingsformer. Alternativene kan innebære større eller mindre trygghet for å bli helt frisk, samtidig som de kan ha ulike bivirkninger av mer eller mindre alvorlig grad.

Som hovedregel kan man si at jo mer omfattende og grundig behandlingen gjøres, jo større er risikoen for at behandlingen gir begrensninger i livskvaliteten. Vurderinger knyttet til din livskvalitet er vanskelig å gjøre uten dine innspill.

Valg av behandlingsform

Det er flere faktorer som er med på å avgjøre valg av behandling:

  • Svulstens størrelse
  • Om svulsten har vokst inn i blæremuskelen eller omliggende organer
  • Eventuell spredning (metastaser)
  • Alder og forventede livslengde
  • Allmenntilstand
  • De ulike behandlingsformenes bivirkninger
  • Dine egne ønsker

Det går et skille mellom helbredende (kurativ) og lindrende (palliativ) behandling. Helbredende behandling innebærer at kirurgen fjerner alt svulstvev fullstendig, eller at alle svulstceller drepes ved strålebehandling. Dette er først og fremst aktuelt når sykdommen er begrenset til selve blæren. Dersom kreften har spredt seg, vil målet være å lindre smerter og behandle plagsomme symptomer. Mengden av svulstvev reduseres, men det lar seg ikke gjøre å fjerne alt.

Ved blærekreft er det flere behandlingsformer som er aktuelle: kirurgi, BCG eller kjemoterapi skylling av urinblæren ved overfladisk blærekreft, strålebehandling, kjemoterapi, immunterapi eller kombinasjoner av disse. 

Neste side