Informasjon

Behandling av blærekreft

For de fleste er leveutsiktene fortsatt gode på tross av at man blir gitt diagnosen blærekreft. Behandlingsmulighetene er mange, og pasienten har valgmuligheter. God informasjon om behandlingen er nødvendig om man skal gjøre de rette valgene.

Svulstens størrelse og plassering, eventuel spredning, pasientens alder og helse samt de ulike behandlingsformers fordeler og ulemper må vurderes når behandlingsmåte skal bestemmes. Generelt kan man si at hvis kreften oppdages mens den ennå er begrenset til blæren, er utsiktene til å bli helt frisk meget gode.

Legen vil gi begrunnede råd angående hvilken behandlingsform som er å anbefale i det enkelte sykdomstilfellet. Allikevel kan man som blærekreft-rammet måtte foreta vanskelige valg mellom ulike behandlingsformer. Alternativene kan innebære større eller mindre trygghet for å bli helt frisk, samtidig som de kan ha ulike bivirkninger av mer eller mindre alvorlig grad.

Som hovedregel kan man si at jo mer omfattende og grundig behandlingen gjøres, jo større er risikoen for at behandlingen gir begrensninger i livskvaliteten. Vurderinger knyttet til akkurat din livskvalitet er vanskelig å gjøre uten dine innspill.

Valg av behandlingsform

Det er flere faktorer som er med på å avgjøre om og hvordan en blærekreftpasient skal behandles:

  • Svulstens størrelse
  • Om svulsten har vokst inn i omliggende organer
  • Eventuell spredning (metastaser)
  • Pasientens alder og forventede livslengde
  • Pasientens allmenntilstand
  • De ulike behandlingsformenes bivirkninger
  • Pasientens egne ønsker

Det går et skille mellom helbredende (kurativ) og lindrende (palliativ) behandling. Helbredende behandling innebærer at kirurgen fjerner alt svulstvev fullstendig, eller at alle svulstceller drepes ved strålebehandling. Dette er først og fremst aktuelt når sykdommen er begrenset til selve blæren. Dersom kreften har spredt seg, konsentrerer legene seg vanligvis om å lindre smerter og behandle plagsomme symptomer. Mengden av svulstvev reduseres, men det lar seg ikke gjøre å fjerne alt.

Ved blærekreft er det flere behandlingsformer som er aktuelle: Kirurgi, strålebehandlng og cellegift i tillegg til BCG-behandling ved overfladisk blærekreft. En rekke faktorer må tas i betraktning når lege og pasient skal velge behandlingsform. Viktigst er sykdommens avgrensning: Er det bare blæren som er angrepet, eller har svulsten også vokst seg inn i omliggende organer? Har svulsten spredd seg til andre deler av kroppen? Pasientens alder og helsetilstand er også faktorer med betydning for valg av behandling.

Neste side