Informasjon

Behandling av astma hos barn

Temaside om Korona

Astmatrappen hos barn

Behandlingen justeres i fire trinn etter grad av sykdomskontroll. Anfallsmedisin må brukes på hvert behandlingstrinn for å gi rask symptomlindring. Det er viktig å følge med på hvor mye anfallsmedisin barnet bruker, siden hyppig eller økende bruk indikerer bare delvis kontrollert eller ukontrollert astma.

På trinn to til fire får barnet også en eller flere vedlikeholdsmedisiner, som stabiliserer og reduserer risikoen for nye anfall. Inhalasjonssteroider er de mest effektive vedlikeholdsmedisinene som er tilgjengelige. Astmaopplæring, kontroll av miljøfaktorer og korttidsvirkende beta-2 agonist ved behov er felles for alle trinn.

Behandling bør vanligvis startes opp på trinn to eller på trinn tre (dersom barnet har mye symptomer). Dersom et trinn ikke gir tilfredsstillende kontroll, bør behandlingen flyttes til neste trinn, inntil kontroll er oppnådd. Nedtrapping bør ikke vurderes før det har gått minst tre måneder med god symptomkontroll på et trinn.

God symptomkontroll betyr at barnet (1) ikke har astmasymptomer mer enn to ganger per uke på dagtid, (2) ingen søvnforstyrrelser på grunn av astmasymptomer om natten, (3) ikke har behov for anfallsmedisin mer enn to ganger per uke og (4) ingen begrensninger i fysisk aktivitet, sammenliknet med barn uten astma på samme alder. Dersom en eller to av symptomene under punkt 1-4 er til stede, er astmaen delvis kontrollert. Ved tre eller fire av symptomene under punkt 1-4 er kontrollnivået uakseptabelt. 

På første trinn er det vanligvis ingen daglige medisiner. Forebyggende tiltak er viktig, og behandling med korttidsvirkende beta-2 agonist skal gis ved symptomer, eventuelt for å forebygge anstrengelsesrelatert besvær. 

Trinn to består av forebyggende behandling med lav dose inhalasjonssteroider. Alternativt kan det vurderes å bruke en leukotrienhemmer. Korttidsvirkende beta-2 agonist brukes ved behov for symptomatisk lindring. 

På trinn tre gis dobbel lavdose (0-5 år) eller mediumdose (6-11 år) inhalasjonssteroider. Alternativt lavdose inhalasjonssteroider og leukotrienhemmer eller høydose inhalasjonssteroider (6-11 år). Korttidsvirkende beta-2 agonist brukes ved behov for symptomatisk lindring som før. 

På trinn fire blir astmabehandlingen mer krevende. Legen har noen foretrukne og alternative behandlingsmuligheter, og generelt anbefales det henvisning til spesialist på dette behandlingsnivået.

Ved luftveisinfeksjon (for eksempel forkjølelse) eller ved astmaforverring kan det bli aktuelt med tilleggsbehandling som anbefalt av lege. Barnet bør da fortsette med vedlikeholdsbehandling. Beta-2 agonist brukes fortsatt ved behov.

Behandling av anstrengelsesutløste astmasymptomer

Ved bruk av korttidsvirkende beta-2 agonist mot kun anstrengelsesutløst astmabesvær (anstrengelsesutløst bronkospasme) gjelder litt forskjellige behandlingsregler.

Akutte, alvorlige astmaanfall hos barn

Av og til vil astmatikere kunne få alvorlige astmaanfall som krever akutt behandling og eventuelt sykehusinnleggelse. Ved å oppnå god symptomkontroll med riktig vedlikeholdsbehandling kan risikoen for alvorlige astmaanfall reduseres. 

Forrige side Neste side