Informasjon

Astma og graviditet

Gravide med astma bør ha god kunnskap om hva som kan utløse eller forverre astma, om bruk av forebyggende medisin og om tidlig behandling av forverret astma.

En tredjedel av gravide kvinner med astma vil oppleve en forverring av luftveissymptomene, en tredjedel vil oppleve bedring i symptomene og en tredjedel vil ikke merke noen endringer. Hovedmålet er å opprettholde best mulig kontroll over astmaen for å sikre mors helse og fosterets utvikling.

Det er av stor betydning at den gravide med astma har god kunnskap om utløsende årsaker til forverrelse av astma, bruk av forebyggende medisin og tidlig behandling av forverret astma.

I svangerskapet er det særlig viktig å unngå aktiv og passiv røyking, både på grunn av skadelige helseeffekter generelt, og fordi de er viktige utløsende faktorer ved forverret astma.

Andre hyppige utløsende faktorer for forverret astma i svangerskapet er virusinfeksjoner og stans i bruken av inhalerte kortikosteroider. Astmamedisinene som brukes i svangerskapet, er stort sett de samme som brukes utenom graviditeten. Inhalerte kortikosteroider er den vanligste forebyggende behandlingen.

Vil astmamedisinene skade barnet?

Mange kvinner med astma er bekymret for at medisinene de vanligvis bruker, kan skade barnet under svangerskapet. Den molekylære virkemåten av diverse astmamedisiner kan gi grunnlag for at man ikke kan utelukke en innvirkning på svangerskapet. Det er blant annet derfor at pakningsvedleggene av diverse medikamenter inkluderer varsler for bruk i svangerskapet. Men, det er ikke funnet holdepunkter for at vanlige astmamedisiner mot mild - moderat astma, tatt i vanlige doseringer, virker skadelig på barnets utvikling. 

Dårlig behandlet astma derimot kan ha skadelige helseeffekter for både moren og barnet. Hyppige anfall og mye astmaplager kan føre til for tidlig fødsel, lav fødselsvekt, økt dødelighet hos barnet under/etter fødselen og til svangerskapsforgiftning hos moren.

Den gode nyheten er at ved god astmakontroll er det lite eller ingen risiko for komplikasjoner hos mor eller fosteret.

Hva skal du gjøre? I de fleste tilfeller vil det beste være at du fortsetter med astmamedisinene dine som før. Snakk med legen din om din behandling. Nedtrapping av vedlikeholdsbehandling er vanligvis ikke aktuelt inntil eventuelt etter fødsel. 

Gravide med astma anbefales å vaksinere seg før influensasesongen allerede i første delen av svangerskapet. 

Naturmidler versus legemidler

Enkelte kvinner tror at de ved å bruke såkalte naturlegemidler i stedet for vanlige astmamedisiner under svangerskapet, kan unngå skadelige effekter på barnet. Denne oppfatningen har vokst fram på grunn av feilinformasjon og misforståelser i media og innen alternativ medisin. Kvinner som likevel velger å slutte med de medisinene som legen har foreskrevet og i stedet bruker naturlegemidler, skal vite at også disse midlene er kjemiske stoffer som kan ha en rekke negative effekter på moren og barnet. Svært mange naturlegemidler har ikke gjennomgått tilstrekkelig kontroll, i allefall ikke på hvordan de virker under svangerskap. I tillegg vil morens astmaplager ofte forverres når hun slutter med astmamedisinene, noe som i seg selv vil kunne skade barnet.

I tillegg virker enkelte naturlegemidler allergifremkallende, og de kan i seg selv utløse astmaanfall.

Vil svangerskapet gjøre astmaen verre?

Dette er umulig å forutsi. Som nevnt, enkelte kvinner blir litt verre under svangerskapet, noen merker ingen endring, mens andre kan bli bedre. Det er imidlertid svært få som opplever alvorlige forverringer, og astma er ingen grunn til ikke å få barn.

Kontroll

For å holde astma under kontroll når du er gravid, skal du gjøre akkurat de samme tingene som du gjør til vanlig. Det vil si å unngå de faktorene du vet utløser plagene, enten det er husstøvmidd, katter eller sigarettrøyk. I svangerskapet bør du være ekstra påpasselig med å unngå disse tingene, ettersom du kan være mer utsatt for å få anfall, samtidig som alvorlige anfall kan være uheldig for barnet. På samme måte er det viktig at du er påpasselig med å ta astmamedisinene slik som du har avtalt med legen, og ikke begynner med ukjente medisiner eller naturlegemidler uten først å ha avklart dette med legen din.

Det anbefales at du har regelmessig kontakt med den som behandler astmaen din, spesielt under svangerskapet. Ved tegn til forverrelse er det viktig at du tar kontakt med lege tidlig, slik at du (og barnet ditt) får riktig behandling.

Vil du vite mer?

Astma hos barn