Informasjon

Astma og graviditet

Gravide med astma bør ha godt kjennskap til hva som kan utløse eller forverre astma, bruk av forebyggende medisin og tidlig behandling av astmaforverringer.

Temaside om Korona

Hovedmålet med astmabehandling under graviditet er å opprettholde best mulig kontroll over astmaen, for å ivareta både morens og fosterets helse. Det er av stor betydning at den gravide med astma har godt kjennskap til utløsende faktorer som kan forverre astmaen, bruk av forebyggende medisin og tidlig behandling av forverret astma.

I svangerskapet er det særlig viktig å unngå aktiv og passiv røyking, både på grunn av skadelige helseeffekter generelt, og fordi de er viktige utløsende faktorer for astmaforverringer.

Andre hyppige utløsende faktorer for forverret astma i svangerskapet er virusinfeksjoner og stans i bruken av vedlikeholdsbehandling med kortikosteroider til inhalasjon. Astmamedisinene som brukes i svangerskapet, er stort sett de samme som brukes utenom graviditeten. Inhalerte kortikosteroider er den vanligste forebyggende behandlingen.

Vil astmamedisinene skade barnet?

Mange kvinner med astma er bekymret for at medisinene de vanligvis bruker kan skade barnet under svangerskapet. Den molekylære virkemåten av diverse astmamedisiner kan gi grunnlag for at man ikke kan utelukke en innvirkning på svangerskapet. Det er blant annet derfor at pakningsvedleggene av diverse medikamenter inkluderer varsler for bruk i svangerskapet. Men det er ikke funnet holdepunkter for at vanlige astmamedisiner mot mild - moderat astma, tatt i vanlige doseringer, virker skadelig på barnets utvikling! 

Det er derimot ingen tvil om at dårlig behandlet astma kan ha skadelige helseeffekter for både mora og barnet. Hyppige anfall og mye astmaplager kan medføre svangerskapsforgiftning, for tidlig fødsel, lav fødselsvekt og økt dødelighet hos barnet under/etter fødselen.

Den gode nyheten er at ved god astmakontroll er det liten eller ingen risiko for økt forekomst av svangerskapskomplikasjoner hos moren og fosteret.

Hva skal du gjøre? I de fleste tilfeller vil det beste være at du fortsetter med astmamedisinene dine som før. Snakk med legen din om din behandling. Det er vanligvis ikke aktuelt med nedtrapping av vedlikeholdsbehandling inntil eventuelt etter fødsel. 

Gravide med astma anbefales å vaksinere seg før influensasesongen allerede i første delen av svangerskapet. 

Naturmidler versus legemidler

Enkelte kvinner tror at de ved å bruke såkalte naturlegemidler i stedet for vanlige astmamedisiner under svangerskapet, kan unngå risikoen for uønskede effekter på barnet. Denne oppfatningen kan ha vokst fram på grunn av feilinformasjon og misforståelser.

Kvinner som velger å slutte med de medisinene som legen har foreskrevet og i stedet bruker naturlegemidler, skal vite at også disse midlene er kjemiske stoffer som kan ha en rekke negative effekter på moren og barnet. Svært mange naturlegemidler har ikke gjennomgått tilstrekkelig kontroll, i alle fall ikke på hvordan de virker under svangerskap.

Den største faren er at morens astmaplager vil ofte forverres når hun slutter med sine vanlige astmamedisiner, noe som i seg selv vil kunne skade moren og barnet. En annen risiko er at enkelte naturlegemidler kan virke allergifremkallende, som kan utløse astmaanfall.

Vil svangerskapet gjøre astmaen verre?

En tredjedel av gravide kvinner med astma vil oppleve bedring av astmasymptomene, en tredjedel vil oppleve forverring, og en tredjedel vil ikke merke noen endringer. Det er umulig å forutsi hvilken gruppe du vil tilhøre. Imidlertid er det svært få som opplever alvorlige forverringer, og astma er ingen grunn til ikke å få barn. Astma kan behandles effektivt, både utenom og under svangerskap.

Kontroll

For å holde astma under kontroll når du er gravid, skal du gjøre akkurat de samme tingene som du gjør til vanlig. Det vil si å unngå de faktorene du vet utløser plagene, enten det er husstøvmidd, katter eller sigarettrøyk. I svangerskapet bør du være ekstra påpasselig med å unngå disse tingene, ettersom du kan være mer utsatt for å få anfall, samtidig som alvorlige anfall kan være uheldig for barnet.

På samme måte er det viktig at du er påpasselig med å ta astmamedisinene slik som du har avtalt med legen, og ikke begynner med ukjente medisiner eller naturlegemidler uten først å ha avklart dette med legen din.

Det anbefales at du har regelmessig kontakt med den som behandler astmaen din, spesielt under svangerskapet. Ved tegn på forverring er det viktig at du tar kontakt med lege tidlig, slik at du (og barnet ditt) får riktig behandling.

Vil du vite mer?

Astma hos barn