Informasjon

Astma og jobb

Forhold på jobb som kan forverre eller utløse en astmasykdom er for eksempel støv, røyk, kjemikalier, dyre- eller planteprodukter. Det kalles da gjerne arbeidsrelatert eller yrkesbetinget astma.

Hva er astma?

Ved astma foreligger vanligvis kronisk betennelse i luftveiene. Inflammasjonen fører til at luftveiene blir overfølsomme og trekker seg sammen. Resultatet blir trange luftrør.

Faktorer som røyk, sterke lukter, støvpartikler, anstrengelse og kulde kan utløse anfall med hoste og pustebesvær. Dette er altså utløsende faktorer ved astma. Når man snakker om astma, er det nyttig å skille mellom disponerende faktorer, årsaksfaktorer og utløsende faktorer.

Atopi er en viktig disponerende faktor for utvikling av astma. Dette er en medfødt økt immunrespons som gjør at man lettere enn andre kan få for eksempel eksem (atopisk eksem), allergisk rhinitt eller astma. Atopi og atopiske sykdommer hos foreldre og søsken øker sannsynligheten for at barn får atopi og astma.

Animasjon av astma

Hos mange utvikles ikke astma før en årsaksfaktor gjør luftveiene overfølsomme. Det som skjer er at man blir eksponert for et stoff som luftveiene reagerer allergisk på (for eksempel hundehår). Disse stoffene kalles derfor allergener. Allergenet forårsaker en betennelse i luftveienes slimhinner, og denne betennelsen holdes ved like hvis man oppholder seg i et miljø som inneholder allergener. Betennelsen vil også holdes ved like hvis man stadig utsetter seg for utløsende faktorer. En rekke stoffer, gasser og kjemikalier i arbeidsmiljøet kan irritere luftveiene også uten å utløse en allergisk reaksjon. Stoffene betegnes som irritanter. 

Arbeidsrelatert astma

Arbeidsrelatert eller yrkesbetinget astma er astma som utløses eller forverres av stoffer i arbeidsmiljøet. Det er et stort antall stoffer som kan gi yrkesbetinget astma, og dette er en vanlig variant av astma.

Om lag 5-15 prosent av astmaplager som oppstår i voksen alder er relatert til arbeid. Mulige årsaksfaktorer i arbeidsmiljøet er for eksempel allergener og irritanter fra dyr, fiskeprodukter, planter, mel, metaller, støv, gasser og kjemikalier.

Eksempler på yrkesgrupper som hyppig rammes av arbeidsbetinget astma, er laboratoriearbeidere, kjemikere, bakere, elektrikere, helsearbeidere, malere og snekkere. Det er også vanlig blant personer som jobber med olje, innen næringsmiddelbransjen, frisører og renholdere.

Enkelte personer har astmasymptomer bare i forbindelse med jobben. Andre har en kronisk astmasykdom med plager i mange sammenhenger, men som forverres når de er på jobb.

Symptomer på arbeidsrelatert astma

Arbeidsrelatert astma arter seg med de samme symptomene som andre former for astma, blant annet med hosting, tungpusthet og piping i brystet. Et typisk trekk er imidlertid at plagene er verst når du er på jobb, mens du er mindre plaget når du er hjemme, spesielt i helger og ferier.

Ofte begynner astmaplagene med rennende nese og/eller nesetetthet, som kan oppstå i opptil ett år før du får symptomer på astma.

Mange personer med arbeidsrelatert astma utvikler også andre former for allergi, for eksempel utslett og eksem i huden.

Forebyggende tiltak

Dersom du har mistanke om at du har arbeidsrelatert astma, bør du ta opp dette med legen eller bedriftslegen din. For mange stoffer er det mulig å gjøre en allergitest.

Hvis det viser seg at du reagerer med allergiske astmaplager mot et stoff som du blir eksponert for på arbeidsplassen, bør denne eksponeringen opphøre så fort det er praktisk mulig.

Dersom det viser seg at du reagerer på stoffer i arbeidsmiljøet, men det ikke er holdepunkter for allergisk astma, kan det være nok med tiltak som vil redusere eller unngå eksponering for stoffene. I mange tilfeller vil enkle tiltak, som for eksempel bruk av pudderfrie hansker med et lavt innhold av allergener, støvmaske, tilpassing av arbeidsoppgaver eller intern omplassering for å begrense eksponeringen, være tilstrekkelige.

I tillegg finnes det en rekke medisiner som kan være nyttige å bruke ved både vanlig og arbeidsbetinget astma.

Det er en nær sammenheng mellom arbeidsrelatert allergisk astma og andre typer allergi. Mulighet for kombinasjon av allergier som er utløst på arbeidsplassen og privat (for eksempel katt, hund, støvmidd, muggsopp) må vurderes. Eksponering for alle former for tobakksrøyk, både aktiv og passiv, bør unngås.

I de tilfellene der man finner en eller flere årsaksfaktorer i arbeidsmiljøet, kan du ha krav på økonomisk erstatning. Bedriftslegen vil kunne gi deg informasjon og rådgivning i forhold til slike rettigheter.

Vil du vite mer?