Informasjon

Årsaker til kols

Hos to tredjedeler av alle som har fått kols-diagnosen i Norge, er røyking den viktigste årsaken.

Røyking

I Norge er røyking årsaken til kols hos rundt to av tre pasienter. Sigarettrøyking er mest vanlig, men også pipetobakk, sigar eller andre former for tobakksrøyking kan føre til kols. Tobakksrøyk inneholder kjemiske stoffer og skadelige partikler som irriterer luftveiene og ødelegger celler i lungene. Eksponering for tobakksrøyk øker risikoen for blant annet kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) og lungekreft. Den medfører også en rekke andre skadelige effekter på kroppen. I lungene skaper de skadelige stoffene i sigarettrøyken en kronisk irritasjon (betennelse) i slimhinnene.

Etter hvert vil denne betennelsen føre til sårdannelser og ødeleggelse av de normale strukturene. Normale celler blir erstattet av bindevev (arrvev). Dette og den vedvarende betennelsesreaksjonen i lungevevet fører til hindret luftstrøm (obstruksjon) og nedsatt lungekapasitet.

Følgen er hindret overføring av oksygen fra innåndingsluften til de tynne blodårene i lungene. Dette forårsaker nedsatt oksygeninnhold i blodet og tiltagende åndenød ved anstrengelse. Ved langtkommen sykdom oppstår tung pust også i hvile.

Genetiske faktorer

Enkelte genetiske faktorer kan gjøre lungene mer utsatt for å utvikle kols. Arvelige faktorer kan medføre at lungene blir mer sårbare for sykdom og skade, slik at lungene lettere skades av tobakk eller støv-eksponering.

Arvelige faktorer kan også føre til endret struktur i lungene med økt fare for sykdom. Et viktig eksempel på dette er en tilstand med mangel på enzymet alfa-1 antitrypsin. Enzymer omdanner stoffer i levende organismer uten at de selv forbrukes. Pasienter med alfa-1 antitrypsin mangel har forhøyet risiko for å få ødelagt de små lungeblærene (alveoler), hvor utvekslingen av oksygen og karbondioksid mellom luft og blod foregår. Forandringene kan over tid føre til såkalt emfysem, som kjennetegnes ved utvidete luftlommer i lungene. Emfysemforandringer finnes også hos andre kols-pasienter, men oppstår vanligvis forholdsvis tidlig i sykdomsforløpet hos personer med alfa-1 antritrypsin mangel. Kols som følge av alfa-1 antritrypsin mangel utgjør imidlertid bare ca. én prosent av alle kols-tilfeller.

Andre årsaker til kols

Alle som over lengre tid har vært utsatt for giftige gasser, industrirøyk, gruvestøv, tunnelstøv eller annen luftforurensning, har økt risiko for å få kols. I utviklingsland er røyk fra bål og ovner, som brukes til matlaging i dårlig ventilerte rom, en vanlig årsak.

Det er etter hvert økt oppmerksomhet på astma som en mulig forløper til kols. Astma medfører vanligvis betennelse i luftveienes slimhinner. Dårlig kontrollert astma over mange år eller tiår kan hos noen føre til kroniske forandringer, som kan utvikles til kols. For astma-pasienter er det av ekstra stor betydning å unngå aktiv eller passiv røyking, og unngå å jobbe i støvete omgivelser eller områder med betydelig luftforurensning.

Sykdommer som kan ligne på kols

Lungekreft

Lungekreft gir vanligvis lite symptomer i tidlig fase, men etter hvert er hovedplagene vedvarende hoste og økt slimproduksjon (som ved kols), eventuelt blodig oppspytt. Kols medfører økt risiko for lungebetennelse, som også kan gi blodig oppspytt. Og hyppige lungebetennelser hos voksne mennesker kan være det første tegnet på lungekreft. Noen av symptomene på kols, lungebetennelser og lungekreft er altså nokså like. Dersom det er mistanke om lungekreft, vil det bli tatt røntgen- eller CT-undersøkelse av lungene.

Bronkiektasier

Dette er en kronisk tilstand der svakheter eller skader av luftrørene (bronkiene) fører til små utposninger av slimhinnen. I disse utposningene samles det slim som en ikke klarer å tømme helt ved hosting, og det oppstår kronisk bakterieinfeksjon. Dette fører til mye hoste, slimtilblandet og eventuelt også blodtilblandet oppspytt, samt stadige bronkitter eller lungebetennelser.

Andre tilstander

Andre tilstander som kan ligne på kols, er blant annet astma og cystisk fibrose.

Dersom du er over 35 år og har symptomer som ligner på kols - det vil si vedvarende tung pust i hvile eller ved anstrengelse, vedvarende hoste med eller uten slimet oppspytt eller gjentatte bronkitter/lungebetennelser, bør du oppsøke lege.

Vil du vite mer?

Animasjoner

  • Kols
  • Bronkiektasier
  • Røykeslutt