Informasjon

Behandling av KOLS

Det finnes en rekke ulike medisiner som brukes i behandlingen av KOLS. Ingen av disse helbreder sykdommen, men de fleste pasientene får mindre plager og bedret livskvalitet. Dersom du røyker, må du slutte.

Hopp til innhold

Sykdommen inndeles i fire internasjonalt definerte grader av luftstrømsobstruksjon, GOLD 1-4: 1 = mild, 2 = moderat, 3 = alvorlig, 4 = svært alvorlig.  Denne inndelingen bestemmes av spirometriresultatene. I tillegg er det fire symptomdefinerte pasientgrupper: GOLD A, B, C, D. Tilhørighet til pasientgruppene fastsettes av symptomer, antall akutte forverringer og ev. innleggelser i løpet av det siste året. Ifølge de internasjonale GOLD-retningslinjene (2017) er symptomgradering og risiko for forverringer viktigere kriterier for valg av medikamentell terapi enn luftstrømsobstruksjon. Graden av luftstrømsobstruksjon er fortsatt avgjørende for diagnose, prognose, og ikke-medikamentelle terapivalg.

Internasjonale retningslinjer relatert til pasientgrupper

 • Det anbefales et opptrappingsregime der økende alvorlighet tilsier tillegg av nye behandlingstyper
 • Gjelder for alle pasienter med KOLS:
  • Unngå risikofaktorer (røyk eller annen luftforurensning)
  • Årlig influensavaksine
  • Pneumokokkvaksine hvert 10. år til alle fra 65 årsalder, individuell vurdering hvis under 65 år
  • Regelmessig mosjon
  • Lungerehabilitering med trenings- og mestringsøvelser og fysioterapi bør vurderes (ifølge norsk retningslinje kun ved moderat - alvorlig KOLS) 
 • Grad A - lite symptomer og lav risiko
  • Medisin: Dersom pasienten har et ønske om å lindre tungpust kan man forsøke én bronkieutvidende medisin ved behov eller fast
 • Grad B - mye symptomer og lav risiko
  • Her anbefales som første valg å bruke én langtidsvirkende bronkieutvidende medisin i fast dosering hver dag, ev. to slike medisiner. Korttidsvirkende beta-2 agonist kan brukes i tillegg ved ekstra mye plager
 • Grad C - lite symptomer og høy risiko
  • Det anbefales å bruke én langtidsvirkende bronkieutvidende medisin av antikolinerg type i fast dosering hver dag. Ved langvarige forverringer kan det være aktuelt å bruke både én langtidsvirkende antikolinerg medisin og én langtidsvirkende beta-2 agonist. Hos noen pasienter kan det alternativt brukes en kombinasjon av kortison-inhalasjon og langtidsvirkende beta-2 agonist. Korttidsvirkende beta-2 agonist kan brukes i tillegg ved ekstra mye plager
 • Grad D - mye symptomer og høy risiko
  • Førstevalg er å bruke både én langtidsvirkende antikolinerg medisin og én langtidsvirkende beta-2 agonist. Ev. kan det legges til kortison-inhalasjon. Hos noen pasienter kan det alternativt brukes en kombinasjon av kortison-inhalasjon og langtidsvirkende beta-2 agonist. Det foreligger i tillegg noen andre alternativer som kan utprøves, ofte i regi av spesialist. Korttidsvirkende beta-2 agonist kan brukes i tillegg ved ekstra mye plager
  • Tillegg av langtids oksygenbehandling kan være aktuelt dersom det påvises betydelig oksygenmangel i blodet og pasienten ikke røyker