Informasjon

Behandling av KOLS

Røykere må slutte å røyke. Behandling av KOLS kan forøvrig skje ved bruk av en rekke ulike medisiner og andre tiltak. Ingen medisiner kan helbrede sykdommen, men de kan lette symptomer og plager.

Sykdommen inndeles i fire internasjonalt definerte grader av luftstrømsbegrensing, GOLD 1 - 4: 1 = mild, 2 = moderat, 3 = alvorlig, 4 = svært alvorlig. Denne inndelingen bestemmes av resultatene fra spirometriundersøkelser. Spirometri er en viktig metode man har for å undersøke lungefunksjonen.

I tillegg er det fire pasientgrupper definert ut i fra symptomer: GOLD A, B, C, D. Tilhørighet til pasientgruppene fastsettes av symptomer, antall akutte forverringer og eventuelle innleggelser i løpet av det siste året. Ifølge de internasjonale GOLD-retningslinjene (2018) er gradering etter symptomer og risiko for forverringer viktigere kriterier for valg av medikamentell behandling enn grad av luftstrømsbegrensing. Men, graden av luftstrømsbegrensing er fortsatt avgjørende for diagnose, prognose, og behandlingsvalg som ikke involverer medisiner.

Internasjonale retningslinjer relatert til pasientgrupper

 • Det anbefales opptrapping der økende alvorlighet tilsier tillegg av nye behandlingstyper
 • Gjelder for alle pasienter med KOLS:
  • Unngå risikofaktorer (røyk eller annen luftforurensning)
  • Årlig influensavaksine
  • Vaksine mot lungebetennelse (pneumokokk-vaksine) hvert tiende år til alle personer fra 65 årsalder, individuell vurdering hos KOLS-pasienter under 65 år
  • Regelmessig mosjon
  • Lungerehabilitering med trenings- og mestringsøvelser og fysioterapi bør vurderes (ifølge norsk retningslinje kun ved moderat til alvorlig KOLS) 
 • Grad A - lite symptomer og lav risiko
  • Medisin: Dersom pasienten har et ønske om å lindre tungpust kan man forsøke én bronkieutvidende medisin ved behov eller fast
 • Grad B - mye symptomer og lav risiko
  • Her anbefales som første valg å bruke én langtidsvirkende bronkieutvidende medisin i fast dosering hver dag, eventuelt to slike medisiner. Korttidsvirkende beta-2 agonist kan brukes i tillegg ved ekstra mye plager
 • Grad C - lite symptomer og høy risiko
  • Det anbefales å bruke én langtidsvirkende bronkieutvidende medisin av antikolinerg type i fast dosering hver dag. Ved langvarige forverringer kan det være aktuelt å bruke både én langtidsvirkende antikolinerg medisin og én langtidsvirkende beta-2 agonist. Hos noen pasienter kan det alternativt brukes en kombinasjon av kortison-inhalasjon og langtidsvirkende beta-2 agonist. Korttidsvirkende beta-2 agonist kan brukes i tillegg ved ekstra mye plager
 • Grad D - mye symptomer og høy risiko
  • Førstevalg er å bruke både én langtidsvirkende antikolinerg medisin og én langtidsvirkende beta-2 agonist. Eventuelt kan det legges til kortisoninhalasjon. Hos noen pasienter kan det alternativt brukes en kombinasjon av kortisoninhalasjon og langtidsvirkende beta-2 agonist. Det foreligger i tillegg noen andre alternativer som kan utprøves, ofte i regi av spesialist. Korttidsvirkende beta-2 agonist kan brukes i tillegg ved ekstra mye plager
  • Tillegg av langtids oksygenbehandling kan være aktuelt dersom det påvises betydelig oksygenmangel i blodet og pasienten ikke røyker
Neste side