Informasjon

Primær biliær kolangitt (PBC)

Prognose

Sykdomsprosessen har ofte vedvart i flere år før pasienten får symptomer og får stilt diagnosen. Hos andre pasienter blir diagnosen stilt før symptomer utvikler seg, som oftes fordi vedvarende forhøyede leverprøver utredes videre. Forløpet varierer mye fra person til person, og er derfor vanskelig å forutsi. Tidlig oppstart av behandling øker leveutsiktene.

Gjennomsnittlig overlevelse etter symptomdebut var tidligere rundt 10 år. Effektiv behandling har redusert behovet for transplantasjon og forbedret overlevelsen. Mange av pasientene der behandlingen startes tidlig, kan ha normale leveutsikter.

Forrige side Neste side