Informasjon

Levercyster

Cyster i leveren er hulrom som vanligvis er væskefylte. Levercyster utgjør en uensartet gruppe av sykdommer med vidt forskjellige årsaker som spenner fra infeksiøse, parasittære til svulster.

Hva er levercyster?

Cyster i leveren er hulrom som vanligvis er væskefylte. Levercyster utgjør en uensartet gruppe av sykdommer med vidt forskjellige årsaker som spenner fra medfødte, infeksiøse, parasittære til svulster. Cystene er ofte uten symptomer og påvises tilfeldig i forbindelse med bildediagnostiske undersøkelser. Diagnostikken dreier seg i hovedsak om å utelukke kreft. 

Forekomsten i befolkningen av levercyster varierer fra 0,1% til 20%. Økt anvendelse av ultralyd og CT har ført til hyppigere funn av levercyster fordi også mindre cyster oppdages.

Årsak

Ikke-parasittære levercyster oppstår sannsynligvis fra medfødte, unormale galleganger inne i leveren som med alderen utvides som følge av blokkering og opphopning av galle. 

Parasittære leversykdommer er en ervervet type levercyster.

Ulike typer cyster

Enkle cyster

Slike cyster påvises ofte tilfeldig ved ultralyd eller CT. Symptomfrie cyster forekommer uten kjønnsforskjell, mens symptomatiske cyster forekommer i forholdet 9:1 hos kvinner og menn. Enkle cyster kommuniserer ytterst sjelden med galleveiene, og en vilkårlig grense for inngrep har vært satt til 6 cm.

Polycystisk leversykdom

Er en sjelden, godartet, arvelig sykdom. Forekomsten oppgis til ca. 0,001 prosent. Sykdommen forekommer hyppigere og har høyere alvorlighetsgrad hos kvinner enn hos menn. Ofte finnes samtidig polycystisk nyresykdom. Som følge av økt overlevelse, vil 70-90 prosent av de med nyresykdommen også få leversykdommen. 

Symptomene er overveiende relatert til de polycystiske organers størrelse og fylde med tyngdefornemmelse, magesmerter, kvalme, oppkast, tidlig metthetsfølelse, pustevansker og eventuelt gulsott som følge av avstengt gallegang. Tilstanden fører nesten aldri til leversvikt.

Carolis sykdom

Består kun av cyster inne i leveren. Forekomsten i Vest-Europa er mellom 1 per 130.000 til 1 per 2.000.000. Det er en medfødt deformitet som i mer enn 2/3 av tilfellene konstateres hos barn. I de ca. 20 prosent av tilfellene som diagnostiseres hos voksne, er det uklart om det er ervervet skade på slimhinnen i gallegangen eller sen manifestasjon av medfødt sykdom. 

Symptomene er vanligvis smerter, gulsott og eventuelt betennelse i gallegangen (kolangitt). Tilstanden anses å være et forstadium til kreft og mellom 2 og 28 prosent er i studier vist å utvikle kreft.

Prognostisk var det tidligere en middellevetid på under 5 år etter diagnose, men femårsoverlevelsen etter innføring av levertransplantasjon er nå 60 prosent.

Paracyttære cyster

Echinoccoccus granulosus er en parasitt som forårsaker cystedannelse i leveren. Cystene lokaliseres i 50-70 prosent av tilfellene i leveren. Alle organer kan involveres, nest hyppigst er lungene (20-30 prosent).  Sykdommen er endemisk nord i Afrika, i mellomøsten og sentral-Asia, balkanlandene, middelhavsområdet, deler av Øst-Afrika og Sør-Amerika. Tilstanden har generelt et godartet forløp, men cystene kan i ca. 3 prosent av tilfellene sprekke og forårsake alvorlige komplikasjoner. 

Entamoeba histolytica kan forårsake parasittær cyste eller abscess i leveren. Den forekommer endemisk i tropene hos ca. 2 prosent av befolkningen. Tilstanden oppstår etter inntak av forurenset vann eller matvarer og medfører smerter, feber og vekttap. Mennesket utgjør det vesentligste reservoir.

Cystadenom

Er sjeldne og utgjør ca. 5 prosent av alle cystiske prosesser i leveren og forekommer i 85 prosent av tilfellene hos kvinner. Cystadenomer anses å være premaligne, et forstadium til kreft, og ca. 5 prosent utvikler seg til cystadenokarsinomer.

Cystadenokarsinom

Denne cysteformen utvikles over mange år fra alle former for lever- og galleveiscyster. Prognosen er meget variabel med femårsoverlevelse på mellom 28-85 prosent.

Malignt hepatoblastom

Er den hyppigst forekommende leversvulsten hos barn i den vestlige verden. Den oppstår oftest før femårsalderen og utgjør 0,2-2 prosent av alle krefttilfeller hos barn.

Diagnostikk

Bildediagnostikk som ultralyd, CT eller MR er avgjørende for å stille diagnosen. De fleste cystene finnes tilfeldig ved bildeundersøkelser og er stort sett godartede. Større cyster gir oftere symptomer og kan forårsake komplikasjoner som spontan blødning, at cysten sprekker, infeksjon og sammentrykking av galletreet. Smerter er det hyppigste første symptom, og de kan være forårsaket av direkte trykk, blødning eller infeksjon i cysten.

Behandling

Symptomfrie cyster trenger vanligvis ingen behandling. Behandlingen av symptomatiske cyster varierer, og felles for størsteparten av sykdommene er at kirurgisk behandling kan komme på tale. Inngrepene spenner fra simpel drenasje til laparoskopiske inngrep med fjerning av vev med cyster, til levertransplantasjon. Cystenes plassering kan være avgjørende for valg av behandling, men også pasientens alder og allmenntilstand spiller en vesentlig rolle.

Prognose

Opptil 25 prosent av alle symptomgivende cyster vil kreve kirurgisk inngrep. Behandlingen gjøres så lite skadelig som mulig, men tilbakefallsprosenten ved enklere inngrep er relativt høy, 5-71 prosent, og bare omfattende inngrep som fjerning (reseksjon) og levertransplantasjon er helbredende.