Informasjon

PSA - prostata spesifikt antigen

Prostata spesifikt antigen, PSA, produseres i prostatakjertelen og kan påvises i blodet med en blodprøve. Ved økende alder stiger PSA. Ved sykdommer i prostata kan PSA øke markant.

Hva er PSA?

PSA er et enzym som produseres i overflatecellene på prostatakjertelen. Enzymet skilles ut i væsken fra prostata og gjør at sæden ikke klumper seg. Normalt finner man svært lave nivåer av PSA i blodet. Ved ulike tilstander som rammer prostata, vil man se en økning av mengden PSA i blodet. Dette kan forklares ved at de ulike tilstandene fører til at PSA lekker ut fra prostata. Disse tilstandene er:

Hvilke nivå skal PSA ligge på?

Prostatakjertelen øker normalt i størrelse etter hvert som man blir eldre. Dette gjelder også for mengden av PSA i blodet. Eldre menn vil derfor normalt ha høyere verdier enn yngre menn. Ut i fra dette har man kommet frem til normalnivåer i forhold til alder. Disse kan variere mellom ulike laboratorier. Nedenstående er normalverdiene fra Oslo Universitetssykehus:

  • 0 til 49 år: 0 til 2,5 µg/L
  • 50 til 59 år: 0 til 3,5 µg/L
  • 60 år og eldre: 0 til 4,0 µg/L

Disse nivåene er ikke absolutte. Verdier som er over disse grensene, er ikke ensbetydende med at noe er galt. Det er heller ikke slik at en verdi innenfor aldersnivået utelukker kreft. Det er viktig å være klar over at man ikke kan trekke noen sikre konklusjoner ut i fra en slik måling. Likevel er det slik at jo høyere PSA-verdi, jo høyere er risikoen for prostatakreft. Betennelse i prostatakjertelen kan forbigående gi svært høye PSA-verdier.

Når er PSA-måling nyttig?

PSA kan brukes til å oppdage nye tilfeller av prostatakreft. En viktig begrensning er at en stor andel av de med forhøyet PSA ikke har prostatakreft (falske positive prøver). Dersom PSA blir målt forhøyet, må prostata undersøkes ved at legen kjenner på prostata (via endetarmen) og undersøker kjertelen med ultralyd og eventuelt vevsprøver. Det kan også være aktuelt å gjøre MR-undersøkelse av kjertelen. 

Anbefalingen til norske leger er kun å ta PSA-prøve av menn med vannlatingsproblemer og hos menn med opphopning av kreft i prostata, eggstokk eller bryst i familien. Det frarådes rutinemessig testing av PSA på friske menn uten vannlatingsproblemer. Nivået av PSA i blod er individuelt, noe som bidrar til at det kan være vanskelig å tolke forhøyede verdier. Høye PSA-verdier blant friske vil kun unntaksvis være forårsaket av prostatakreft. En forhøyet prøve vil vekke bekymring og er ressurskrevende for helsetjenesten.

Målinger av PSA er verdifulle i oppfølgingen og kontrollen av en allerede diagnostisert prostatakreft sykdom. PSA kan da være nyttig for å følge sykdomsutviklingen, og for lettere å kunne oppdage en eventuell spredning av sykdommen.

I Norge sier de nasjonale retningslinjer at man ikke skal undersøke PSA i blodprøve hos menn som ikke har plager som gir mistanke om prostatakreft. De samme anbefalingene gjelder i Danmark, og i en rekke andre land. Men i enkelte land, blant annet USA, anbefales fortsatt screening med PSA for menn over 50 år.

Dilemmaet ved testing er at man påviser en del krefttilfeller av den snille typen som aldri ville ført til sykdom. Mange menn får på den måten unødvendig behandling. På den andre siden er det også noen krefttilfeller som har nytte av tidlig behandling, som kan oppdages ved testing. Helsemyndighetene i mange land har regnet på dette og konkludert at ved testing hos menn uten plager er ulempene større en eventuelle gevinster.

Vil du vite mer?