Informasjon

Albueprotese, kunstig albueledd

Innsetting av kunstig ledd i albuen, en albueprotese, gjøres oftest hos pasienter med leddgikt eller pasienter som har fått alvorlige skader i albuen.

Hva er et kunstig albueledd?

Albueartroplastikk er den faglige benevnelsen på innsetting av kunstig ledd i albuen, en albueprotese. Utskiftning av hele albueleddet, total albueartroplastikk, har vært utført siden tidlig på 70-tallet og innebærer at nedre del av overarmsbeinet (humerus) og øvre del av albuebeinet (ulna) - som tilsammen utgjør albueleddet - erstattes med protese. Inngrepet utføres spesielt hos pasienter med leddgikt og hos eldre med svært oppsplintrede beinbrudd i albuen.

Komplikasjonshyppigheten var meget høy da man startet med disse operasjonene, men siden har både operasjonsmetodene og protesetypene blitt betydelig bedre, slik at resultatene fra innsetting av albueproteser i dag er sammenlignbare med resultatene fra liknende operasjoner i andre ledd.

I Norge utføres det ca. 70 albueartroplastikker per år, hvorav knappe 20 er reoperasjoner.

Indikasjoner

Den klart hyppigste grunnen til innsetting av kunstig albueledd er leddgikt med ødelagt albueledd. Mange leddgiktpasienter får invalidiserende smerter med tiden. Innsetting av kunstig albueledd synes å være løsningen for mange av disse.

Kompliserte beinbrudd i albueleddet er en annen viktig indikasjon for operasjon, særlig hos eldre pasienter med beinskjørhet. Unntaksvis kan en slik operasjon være aktuell hos pasienter med ustabilt eller stivt albueledd.

Inngrepet

Inngrepet innebærer at nedre del av overarmsbeinet og øvre del av albuebeinet fjernes, og det settes inn et kunstig ledd. Det finnes to hovedtyper kunstige albueledd, et som er hengslet og et som er uhengslet. I de fleste tilfeller foretrekkes den hengslede typen. Protesen støpes fast i marghulene på henholdsvis overarmsbeinet og albuebeinet ved hjelp av beinsement.

Etter operasjonen avlastes albuen i 1-2 uker, deretter må pasienten begynne opptrening av bevegelighet.

Resultatene

Innsetting av kunstig albueledd er en operasjon som gir høy grad av smertefrihet og god funksjon til de fleste pasienter. Resultatene er spesielt tilfredsstillende for pasienter med leddgikt, men også for dem som får innsatt kunstig ledd på grunn av beinbrudd.

Protesens holdbarhet er sammenlignbar med andre leddproteser, og det synes å være liten forskjell på hengslede og uhengslede ledd. Imidlertid mangler det data på langtidsoppfølging.

Det er en del komplikasjoner knyttet til inngrepet, men færre enn 10 prosent får problemer - først og fremst i form av infeksjoner.

Innsetting av kunstig albueledd er en krevende operasjon. Siden det utføres forholdsvis få slike operasjoner, er de sentralisert til noen få sykehus.

Vil du vite mer?