Informasjon

Androgene anabole steroider (AAS) og vold

Verken små eller moderat store doser med androgene, anabole steroider er vist å øke en persons aggresjonsnivå. Meget høye doser kan imidlertid føre til oppstemthet (mani) som kan være ledsaget av aggresjon.

Det anses som vel dokumentert at AAS i doser opp til lave dopingdoser innebærer liten eller ingen påvirkning av personens aggresjonsnivå.

Det er heller ikke dokumentert at det er årsaksmessig sammenheng mellom noe større doser AAS (moderate dopingdoser) og aggressivitet.

Det er ikke gjort forsøk med bruk av flere AAS-preparater samtidig, og heller ikke med gjentatte, lange kurer. De dosene man har benyttet eksperimentelt, er ikke i nærheten av de høyeste som rapporteres benyttet i dopingsammenheng. Man har derfor ikke eksperimentelt basert kunnskap om hvilke effekter slike doser ville hatt.

Den samlede informasjon fra de kontrollerte kliniske forsøkene der det er benyttet de høyeste dosene, gir imidlertid indikasjon på at bruk av AAS i store doser hos noen – kanskje spesielt disponerte – individer, kan utløse psykiske tilstander som er betegnet som mani/hypomani – tilstander som også kan innebære økt aggressivitet1.

I befolkningsundersøkelser er det en assosiasjon mellom AAS-bruk og aggressiv adferd og voldsutøvelse (både som forøver og som offer). Om og i hvilken grad denne assosiasjonen avspeiler en årsaksmessig sammenheng, er ikke klarlagt. Det er godt vitenskapelig belegg for at (også) andre faktorer enn AAS-bruken kan bidra. De (ungdoms)miljøer som AAS-bruken ses i, er også gjerne preget av bruk av legale og illegale rusmidler, av annen risikoadferd og av andre terskler for/akseptering av voldelig adferd.

Det foreligger endel publikasjoner som omhandler enkeltpersoner og grupper av personer som har brukt AAS som dopingmiddel, og hvor det beskrives sammenheng i tid mellom AAS-bruken, aggressivitet og voldelig adferd. Forfatterne av disse publikasjonene går langt i retning av å tolke dette som en årsakssammenheng, men publikasjonene er rent beskrivende og i sin natur ikke egnet til å gi noen avklaring av dette. De foreliggende observasjonsstudiene gir altså ikke et sikkert vitenskapelig belegg for en årsakssammenheng mellom bruk av AAS og (kriminell) voldsutøvelse. Det betyr ikke at ekspertgruppen avviser at det kan være en slik sammenheng, særlig hos spesielt disponerte personer.

Det finnes ikke tilstrekkelig vitenskapelig dokumentasjon for å kunne si at det foreligger en årsaksmessig sammenheng mellom bruk av AAS og aggresjon/vold.

På den annen side kan man på bakgrunn av den samlede faglitteratur ikke utelukke at en slik årsaksmessig sammenheng kan foreligge, særlig ved bruk av høye doser og/eller kombinasjon av ulike stoffer hos følsomme individer.

Kilder

Referanser

  1. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Androgene-anabole steroider (AAS) og vold. Rapport nr. 4/2004.