Informasjon

Leddgikt (revmatoid artritt)

Prognosen

Leddgikt er en livslang sykdom som varierer i alvorlighetsgrad fra alvorlig funksjonshemming til mindre alvorlig sykdom der det er mulig å leve omtrent som før. Kombinasjon av metotreksat og nye biologiske midler kan føre til bedring (remisjon) hos 30-40 prosent, men for de fleste vedvarer sykdommen tross behandling. Komplett remisjon (helbredelse) er sjelden, men er oppnåelig hos 10-50 prosent av pasientene.

Ca 10 prosent får alvorlig sykdom som kan ende med invaliditet.

Dødeligheten er økt i forhold til den friske delen av befolkningen. Det skyldes økt risiko for å få hjertekarsykdom, infeksjoner, nyreskade eller omfattende årebetennelse. De mange komplikasjoner som behandlingen har, øker også dødeligheten. Likevel øker levealderen fordi de nye legemidlene synes å minske risikoen for livstruende komplikasjoner.

Leddgikt er en tilstand man må lære seg å leve med. Den vil i perioder kunne begrense mange sider ved livsutfoldelsen. I perioder med harde sykdomsangrep vil det bli nødvendig med innleggelse i sykehus, mens det i andre perioder er nok å gå til kontroller hos allmennlege.

Forrige side Neste side