Informasjon

Hjerneskader og headinger i fotball

Gjentatte headinger gir økt risiko for hjerneskade.

Fotball er den mest utbredte og mest populære lagidretten i verden. The International Federation of Association Football (FIFA) rapporterer om mer enn 224 millioner aktive spillere registrert i 204 land1. Allerede i 1424 forsøkte den skotske kong James 1. å forby såkalt "fute ball" fordi yngre menn var mer tiltrukket til dette spillet enn viktige middelalderske kampsporter som fekting og bueskyting. Fotball var populært allerede da og eksisterte sannsynligvis i en viss form også tidligere2.

Praksisen med å spille ballen med hodet synes å skrive seg fra Nord-England. Det ble mer og mer populært et tiår etter at de opprinnelige reglene ble adopert av the Football Association i 1863. I 1872 ble det innført en ny regel om at det var forbudt at hendene kom i kontakt med ballen. Siden da har hodespill vært en del av fotballspillet.

4 prosent til 22 prosent av alle fotballskader er hodeskader3. Europeisk fotball (soccer) er forbundet med færre og mindre hode- og hjerneskader enn amerikansk fotball. Likevel er det studier som tyder på at gjentatte headinger øker risikoen for hjerneskader.

Hjerneskader som følge av headinger?

Det finnes ikke bevis for at gjentatte hjernerystelser gjennom en idrettskarriære nødvendigvis fører til varige skader. Det er heller ikke vist at "nesten-hjernerystelser" fra det å heade en ball, gir økende hjerneskader. Dog har en skandinavisk undersøkelse gitt mistanke om at slike skader kan oppstå, men man kunne i den undersøkelsen ikke utelukke at skadene skyldtes andre forhold. Annen god forskning på dette feltet har ikke kunne vise at fotballspillere er i økt risiko for senskader fra hjernen sammenlignet med andre.

En studie basert på MR-undersøkelser viste i 2013 at fotballspillere som hyppig header ballen, har tegn på små hjerneskader i form av unormal mikrostruktur i den hvite materien og med dårligere nevrokognitive prestasjoner4. Forskerne fant også at de fotballspillerne som headet mye, hadde mer tegn på skade enn de som headet lite. Betydningen av dette er likevel uklar. Forskerne nøyer seg med å si at det er en risiko knyttet til det å heade en fotball gjentatte ganger.

Hode-mot-hode kollisjoner

Fotballspillere ikke bare header ballen, de er også utsatte for "hode-mot-hode kollisjoner"5. Selv om det er uvanlig, skyldes de fleste hjernerystelser i fotball slike kollisjoner langt oftere enn heading av ball. Mens det å heade en ball ikke har kraft nok til å forårsake hjerneskade, kan en hodekollisjon ha slik kraft.

Amerikansk fotball

Det siste tiåret har det vært økende bekymring for at hjernerystelser og milde traumatiske hjerneskader hos amerikanske fotballspillere skal føre til varig svekket kognisjon og hukommelse. Basert på nyere studier er det ingen tvil om at denne idretten har en høy risiko for hjernerelaterte skader, noe som i intervjustudier viser økt forekomst av hukommelsestap og demens blant pensjonerte spillere.

Amerikansk fotball er en meget fysisk idrett med tildels voldsomme kroppstaklinger. Selv om det er påbudt å bruke hjelm, er det fortsatt en klar overhyppighet av hode- og hjerneskader.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Guthrie RM. Emerging data on the incidence of concussion in football practice at all levels of amateur play. Phys Sportsmed. 2015;43(4):333–5. doi:10.1080/00913847.2015.1081552. DOI
  2. MacNish M. The Story of Scotland. 1st ed. Glasgow: Sunday Mail; 1988.
  3. Andersen TE, Arnason A, Engebretsen L, Bahr R. Mechanisms of head injuries in elite football. Br J Sports Med. 2004;38(6):690–6. doi:10.1136/bjsm.2003.009357. DOI
  4. Lipton ML, Namhee K, Zimmermann ME, et al. Soccer heading Is associated with white matter microstructural and cognitive abnormalities. Radioogy June 11, 2013. doi:10.1148/radiol.13130545 DOI
  5. Bunc B, Ravnik J, Velnar T. May Heading in Soccer Result in Traumatic Brain Injury? A Review of Literature. Med Arch. 2017 Oct; 71(5): 356–359. www.ncbi.nlm.nih.gov