Informasjon

Hjerneskader og headinger i fotball

Gjentatte headinger gir økt risiko for hjerneskade.

Europeisk fotball (soccer) er forbundet med langt mindre hode- og hjerneskader enn amerikansk fotball. Likevel er det studier som tyder på at gjentatte headinger øker risikoen for hjerneskader.

Hjerneskader som følge av headinger?

Det finnes ikke bevis for at gjentatte hjernerystelser gjennom en idrettskarriære nødvendigvis fører til varige skader. Det er heller ikke vist at "nesten-hjernerystelser" fra det å heade en ball, gir økende hjerneskader. Dog har en skandinavisk undersøkelse gitt mistanke om at slike skader kan oppstå, men man kunne i den undersøkelsen ikke utelukke at skadene skyldtes andre forhold. Annen god forskning på dette feltet har ikke kunne vise at fotballspillere er i økt risiko for senskader fra hjernen sammenlignet med andre.

En studie basert på MR-undersøkelser viste i 2013 at fotballspillere som hyppig header ballen, har tegn på små hjerneskader i form av unormal mikrostruktur i den hvite materien og med dårligere nevrokognitive prestasjoner1. Forskerne fant også at de fotballspillerne som headet mye, hadde mer tegn på skade enn de som headet lite. Betydningen av dette er likevel uklar. Forskerne nøyer seg med å si at det er en risiko knyttet til det å heade en fotball gjentatte ganger.

Hode-mot-hode kollisjoner

Fotballspillere ikke bare header ballen, de er også utsatte for "hode-mot-hode kollisjoner". Selv om det er uvanlig, skyldes de fleste hjernerystelser i fotball slike kollisjoner langt oftere enn heading av ball. Mens det å heade en ball ikke har kraft nok til å forårsake hjerneskade, kan en hodekollisjon ha slik kraft.

Amerikansk fotball

Det siste tiåret har det vært økende bekymring for at hjernerystelser og milde traumatiske hjerneskader hos amerikanske fotballspillere skal føre til varig svekket kognisjon og hukommelse. Basert på nyere studier er det ingen tvil om at denne idretten har en høy risiko for hjernerelaterte skader, noe som i intervjustudier viser økt forekomst av hukommelsestap og demens blant pensjonerte spillere.

Amerikansk fotball er en meget fysisk idrett med tildels voldsomme kroppstaklinger. Selv om det er påbudt å bruke hjelm, er det fortsatt en klar overhyppighet av hode- og hjerneskader.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Lipton ML, Namhee K, Zimmermann ME, et al. Soccer heading Is associated with white matter microstructural and cognitive abnormalities. Radioogy June 11, 2013. doi:10.1148/radiol.13130545 DOI