Informasjon

Nyrekreft, nyrecellekreft

Ofte påvises nyrecellekreft tilfeldig på ultralyd eller CT-undersøkelse tatt av andre årsaker, eller som ledd i utredning av blod i urinen eller høy senkningsreaksjon.

Hva er nyrekreft?

Kreft i nyrene, nyrecellekarsinom, er en alvorlig sykdom som kan utvikle seg over lang tid uten å gi særlige symptomer. Derfor har rundt en av fire som får stilt diagnosen, spredning av svulsten til andre deler av kroppen på diagnosetidspunktet.

Nyrecellekreft er ingen sjelden sykdom. I 2018 var det 623 menn og 274 kvinner som fikk diagnosen nyrekreft i Norge. De fleste får sykdommen i 60-80 årsalderen. Tilstanden er sjelden før 40 år.

Årsak

Årsaken er ukjent, men vi vet at røyking, eksponering for trikloretylen, overvekt, høyt blodtrykk, enkelte sjeldne arvelige sykdommer er risikofaktorer. Det skilles mellom ulike typer nyrecellekreft avhengig av hvilken celletype svulsten består av, hvor den er lokalisert og hvordan den vokser. I praksis er betydningen av underinndeling liten.

Diagnosen

Ofte påvises nyrecellekreft tilfeldig på ultralyd eller CT-undersøkelse tatt av andre årsaker, eller som ledd i utredning av blod i urinen eller høy senkningsreaksjon. Tilstanden er symptomfattig, symptomene er lite spesifikke og de kan arte seg som uvanlige syndromer. Mest typisk er lokale symptomer i form av synlig blod i urinen (tre til fire av ti tilfeller), magesmerter (fem av ti tilfeller), flankesmerter (to til fire av ti tilfeller). Unntaksvis preges tilstanden av feber, høy senkningsreaksjon, høy blodprosent og unormal hormonproduksjon. Dersom man utvikler symptomer på nyrecellekreft, er ofte kreftsykdommen ganske langtkommen. Nå som stadig flere får påvist sykdommen gjennom tilfeldige funn, som regel i en tidlig fase av sykdommen, er overlevelsen bedre enn før.

Tegn på spredning av svulsten er nedsatt allmenntilstand, hoste, skjelettsmerter, årebrokk i pungen hos menn, hodepine, vekttap, lav blodprosent, og slike symptomer forekommer hos rundt en av fire når diagnosen stilles.

Urinprøve og ulike blodprøver er til hjelp i utredningen. Ultralyd kan vise funn som gir mistanke om nyrecellekreft, CT-undersøkelse med kontrast eller MR stadfester diagnosen.

Behandling

Hovedbehandlingen er kirurgi. Operasjon er førstevalg ved nyrecellekreft begrenset til nyren. Cellegiftbehandling har liten effekt ved spredning. En rekke nye behandlinger er tatt i bruk de siste årene og flere er under utvikling og utprøving. Støttebehandling og lindrende behandling vil være aktuelt ved spredning.

Fjerning av hele nyren, nefrektomi, er standardbehandlingen dersom sykdommen lar seg operere. Dette avgjøres gjennom forundersøkelsene. Valg av type operasjon bestemmes av størrelse, hvor svulsten sitter i nyren og eventuelt andre vurderinger.

Ved spredning til andre steder i kroppen kan det likevel være aktuelt å fjerne nyresvulsten dersom den gir sterke plager. Ved lokale symptomer på grunn av kreftspredning gjøres kirurgi og i noen tilfeller strålebehandling. Av og til velger kirurgene å fjerne en enkeltstående spredningssvulst (metastase), eksempelvis en enkel spredningssvulst i lungene. Det er imidlertid usikkert om det øker overlevelsen.

Prognose

Leveutsiktene kan være god hos noen. Jo tidligere diagnosen stilles og jo tidligere behandlingen settes inn, jo bedre er prognosen. Operasjon kan helbrede mange.

Norske tall viser at mer enn sju av ti er i live etter 5 år. Ved kreftspredning er forløpet av tilstanden svært varierende og hos den enkelte ofte uforutsigbart.

Vil du vite mer?

  • Nyrecellekreft - for helsepersonell
  • Ved behov for ytterligere råd eller veiledning, kontakt Kreftforeningen