Informasjon

Hva er nyrecellekreft?

Kreft i nyrene, nyrecellekarsinom, er en alvorlig sykdom som ofte kan utvikle seg over lang tid uten å gi særlige symptomer. Derfor har ca. 25% av dem som får stilt diagnosen, spredning av svulsten til andre deler av kroppen på diagnosetidspunktet.

Nyrecellekreft er ingen sjelden sykdom. Årlig får vel 300 menn og vel 200 kvinner denne diagnosen i Norge. De fleste får sykdommen i 60-70 årsalderen, men 30% er under 60 år. Tilstanden er sjelden før 50 år.

Hva forårsaker nyrecellekreft?

Årsaken er ukjent, men vi vet at røyking, overvekt, høyt blodtrykk, enkelte sjeldne arvelige sykdommer er risikofaktorer. Det skilles mellom ulike typer nyrecellekreft avhengig av hvilken celletype svulsten består av, hvor den er lokalisert og hvordan den vokser. I praksis er betydningen av underinndeling liten.

Hvordan oppdages nyrecellekreft?

Ofte påvises nyrecellekreft tilfeldig ved bildediagnostikk av andre årsaker, eller som ledd i utredning av blod i urinen eller høy blodsenkning. Tilstanden er symptomfattig, symptomene er lite spesifikke og de kan arte seg som uvanlige syndromer. Mest typisk er lokale symptomer i form av synlig blod i urinen (30-40%), magesmerter (ca 50%), flankesmerter (20-40%). Unntaksvis (5-10%) preges tilstanden av feber, blodsenkning over 100, høy blodprosent og unormal hormonproduksjon. Dersom man utvikler symptomer på nyrecellekreft er ofte kreften ganske langtkommen. Nå som stadig flere får påvist sykdommen gjennom tilfeldige funn, som regel i en tidlig fase av sykdommen - før de utvikler symptom, forventes det at behandlingsresultat og statistikk vedrørende overlevelse skal bedres.

I mange år har man sagt at de typiske symptomene er flankesmerter, blod i urinen og oppfylning i flanken, men dette er tilfelle bare hos 10-15%. Tegn på spredning av svulsten er nedsatt allmenntilstand, hoste, skjelettsmerter, hodepine, vekttap, lav blodprosent, og slike symptomer forekommer hos ca. 25% når diagnosen stilles.

Urinprøve og ulike blodprøver er til hjelp i utredningen. Ultralyd som eventuelt kompletteres med røntgen, CT eller MR som stadfester diagnosen.

Hvordan behandles nyrecellekreft?

Hovedbehandlingen er kirurgi. Operasjon er førstevalg ved nyrecellekreft begrenset til nyren. Cellegiftbehandling har liten effekt ved spredning. En rekke nye behandlinger er under utvikling og utprøving, men det er enda uklart hvilken plass de vil få i behandlingen. Støttebehandling og lindrende behandling vil være aktuelt ved spredning.

Fjerning av hele nyren, nefrektomi, er standardbehandlingen dersom sykdommen lar seg operere. Det avgjøres gjennom forundersøkelsene. Valg av kirurgisk metode bestemmes av størrelse og lokalisasjon av svulsten i nyren, og eventuelle andre vurderinger.

Ved spredning til andre organer kan det likevel være aktuelt å fjerne nyresvulsten dersom den gir sterke plager. Ved lokale symptomer på grunn av kreftspredning gjøres ofte kirurgi og/eller strålebehandling. I noen tilfeller velger kirurgene å fjerne en enkeltstående spredningssvulst (metastase), f.eks. i lungene. Det er imidlertid usikkert om det øker overlevelsen.

Hvordan er prognosen?

Prognosen kan være god hos noen. Jo tidligere diagnosen stilles og jo tidligere behandlingen settes inn, jo bedre er prognosen. Operasjon kan helbrede mange.

Norske tall viser at halvparten er i live etter 5 år. Ved kreftspredning er forløpet av tilstanden svært varierende og hos den enkelte pasient ofte uforutsigbart.

Vil du vite mer?

  • Nyrecellekreft - for helsepersonell
  • Ved behov for ytterligere råd eller veiledning, kontakt Kreftforeningen