Informasjon

Overaktiv blære

Temaside om Korona

Behandling

Målet med behandlingen er å dempe symptomene. Det finnes ingen klare retningslinjer for når det bør gis aktiv behandling. For mange pasienter er informasjon om tilstanden tilstrekkelig behandling, og medikamentell behandling kan unngås. Den sterke vannlatingstrangen er trolig det sentrale symptomet, og personer med dette og andre uttalte symptomer har redusert livskvalitet og oppfatter symptomene som plagsomme. Du må selv vurdere om du behøver medisin. Sammen med legen må du vurdere behovet for behandling i forhold til effekt, bivirkninger og vilje til å bruke medikament over lengre tid.

Egenbehandling

Den enkleste og i mange tilfeller eneste behandlingen som behøves, er blæretrening. Det innebærer at du øver opp blæren til "å holde ut lenger" før du må på toalettet og tisse. Du kan lage ditt eget treningsprogram der du litt om litt forlenger tiden til neste toalettbesøk, begynn gjerne med 15 minutter. Slik kan urinblæren venne seg til å romme større urinvolum, og du behøver ikke tisse så ofte. Pasienter med urinlekkasje kan også ha nytte av bekkenbunnstrening og elektrostimulering.

Medikamentell behandling

Hvis du og legen din er blitt enige om at det er god grunn til å forsøke medikamentell behandling, så tilhører de aktuelle medikamentene gruppen muskarinreseptorantagonister eller såkalte beta3-hemmere. Muskarinreseptorer-antagonister blokkerer en del av nerveaktiviteten i urinblæren, særlig i den fasen da uriblæren fyller seg, og de demper på denne måten trangen til vannlating og reduserer behovet for å tisse. Beta3-hemmerene øker blærens toleranse for urinfylning før den gir signaler om vannlatingstrang. Sistnevnte gruppe synes å ha minst bivirkningner. Medikamentene påvirker i liten grad tømningen av blæren. Særlig eldre personer trenger å være på vakt med tanke på bivirknigner, men studier viser likevel at medikamentene vanligvis tolereres godt.

Det finnes flere preparater - Detrusitol SR®, Emselex®, Kentera®, Vesicare®, Toviaz®, Betmiga®. De gir mindre plager, reduserer antallet vannlatinger, medfører færre lekkasjeepisoder, øker blærevolumet før det oppstår trang til vannlating og øker det maksimale blærevolumet. Blant forskerne er det noe uenighet om hvor gode disse preparatene er, men mange pasienter er fornøyde med effekten på subjektive plager.

God kontroll over plagene kan forventes innen 1 måned. Behandlingen kan brukes over lang tid, og det er ikke kjent at virkningen avtar med tiden.

De vanligste bivirkningene er tørr munn, forstoppelse og tendens til tåkesyn - det gjelder dog ikke Betmiga®. Bivirkningene er vanligvis milde til moderate og er som oftest tålbare og fører sjelden til at pasienten må slutte med medisinen. Ved at du får frihet til selv å gjøre dosejusteringer, og på den måten finner ut hva som er den beste doseringen for deg, synes behandlingen å være ytterligere akseptabel.

Den beste behandlingseffekten synes å oppnås med en kombinasjon av blæretrening og medikamentell behandling.

Forrige side Neste side