Informasjon

Kronisk nyresykdom - oppfølging og prognose

Hvis du har kronisk nyresykdom, vil legene som behandler deg lage en behandlingsplan for deg med regelmessige kontroller. Ved disse kontrollene vil din tilstand og nyrestatus vurderes.

Oppfølging

Hvis du har kronisk nyresykdom, vil legene som behandler deg lage en behandlingsplan for deg med regelmessige kontroller. Ved disse kontrollene vil din tilstand og nyrestatus vurderes. Det vil regelmessig bli tatt blod- og urinprøver, og noen ganger bildeundersøkelser, som deler av den fortløpende vurderingen av din helsetilstand.

Ved hver konsultasjon med legen må det foretas en gjennomgang av din medikasjon. Dosejusteringer må vurderes i forhold til nyrefunksjon. Ved avtakende nyrefunksjon kan det være nødvendig å redusere dosen av medisiner. Interaksjoner mellom ulike medikamenter må vurderes. Bivirkninger som kan skade nyrefunksjonen eller komplikasjoner til kronisk nyresykdom, må unngås.

Forebygging

I de fleste tilfeller lar ikke kronisk nyresykdom seg forebygge. Men du kan beskytte nyrene dine mot nye skader, eller forsinke sykdomsutviklingen, ved å kontrollere underliggende tilstander.

Nyresykdommen er vanligvis kommet ganske langt når symptomene begynner å opptre. Hvis du er i risiko for å utvikle kronisk nyresykdom, bør du møte til faste kontroller hos fastlegene din. Dersom du har en kronisk tilstand som diabetes, høyt blodtrykk eller høyt kolesterol, er det viktig at du følger behandlingsanbefalingene. Effektiv behandling av disse tilstandene er avgjørende. Unngå alkohol, medikamenter, kjemikalier og andre giftige (toksiske) stoffer så mye som mulig.

Prognose

Transplantert nyre

Det finnes ingen helbredende behandling for kronisk nyresykdom. Det naturlige forløpet av sykdommen er at den tiltar inntil dialyse eller transplantasjon er nødvendig. Pasienter med kronisk nyresykdom har klart høyere risiko enn andre i befolkningen for å få hjerneslag eller hjerteinfarkt.

Pasienter som er i dialyse, har reduserte leveutsikter. Pasienter med diabetes og eldre pasienter har dårligst prognose. Nyretransplanterte som har mottatt nyre fra en levende donor, har betydelig bedre overlevelsesmuligheter. Mottakere av en nyre fra en død donor, har nesten like høy overlevelse.

Vil du vite mer?