Informasjon

Bakterier i urinen uten symptomer

Symptomfri bakterievekst i urinen er funn av bakterier i urinen uten at du har noen symptomer fra urinveiene.

Hva er symptomfri bakteriuri?

Oversikt over urinveiene

Symptomfri bakteriuri (asymptomatisk bakteriuri) er funn av bakterier i urinen uten at du har noen symptomer fra urinveiene. De aller fleste med denne tilstanden har ikke behov for behandling, men hos gravide med økt risiko for urinveisinfeksjoner anbefales behandling dersom funnet av bakterier bekreftes i ny prøve to uker etter den første. 

Dette er en forholdsvis vanlig tilstand hos eldre, men forekommer sjelden hos barn. Forekomsten øker med alderen, og finnes hos en til tre av ti eldre kvinner. Hos gravide har omkring to til ti prosent tilstanden. Asymptomatisk bakteriuri ses sjeldnere hos menn enn hos kvinner.

Årsaker

Bakterier fra egen tarm kommer inn i urinveiene via urinrøret, og de beveger seg til blære eller nyrebekken. Tarmbakterier har en særlig tilbøyelighet til å forårsake urinveisinfeksjon og Escherichia coli er den hyppigst identifiserte bakterien.

Personer som har urinkateter vil alltid ha bakterier i urinen, selv med optimalt renhold. 

Gruppe B streptokokker (GBS) kan også holde til i urinveiene. Funn av GBS i urinen hos en gravid behandles med antibiotika, og det skal påføres "Helsekort for gravide" (svangerskapsjournalen) at det er påvist GBS i urin. Det innebærer at du også skal ha behandling ved fødselen for å redusere risiko for smitte til det nyfødte barnet.

Gravide og symptomfri bakteriuri

Tidligere ble alle gravide tilbudt undersøkelse av urinen med tanke på symptomfri bakteriuri, i dag anbefales dette kun hos gravide med høy risiko for urinveisinfeksjon. Det gjelder følgende grupper:

  • Tidligere hyppige urinveisinfeksjoner eller gjennomgått nyrebekkenbetennelse
  • Tidligere for tidlig fødsel
  • Andre sykdommer som gir økt infeksjonsrisiko, som diabetes og nedsatt immunforsvar

Hos gravide med økt risiko for urinveisinfeksjon anbefales behandling med antibiotika ved symptomfri bakteriuri dersom de samme bakteriene påvises i to separate urinprøver tatt med to ukers mellomrom. Anbefalingene om behandling har bakgrunn i eldre studier som fant at risikoen for nyrebekkenbetennelsefor tidlig fødsel og lav fødselsvekt var lavere dersom gravide med symptomfri bakteriuri fikk antibiotikabehandling. En nyrebekkenbetennelse under svangerskap kan være alvorlig. Det kan gi blodforgiftning hos mor, og komplikasjoner for barnet.

Nyere forskning har funnet at blant gravide med symptomfri bakteriuri ses ingen vesentlig forskjell i risiko for nyrebekkenbetennelse, og ingen sikker forskjell i risiko for fortidlig fødsel eller lav fødselsvekt hos de som får antibiotikabehandling sammenliknet med "narremedisin". I tillegg er tilbudet om oppfølging i svangerskapet langt bedre nå enn da de tidlige studiene ble gjennomført. Sannsynligheten for at sykdom eller andre avvik blir oppdaget i tide er stor. 

Diagnostikk

Tilstanden oppdages ved rutinekontroll av urinen. Hos menn og ikke-gravide kvinner anbefales ikke slik rutinekontroll siden funn av bakterier i urinen ikke vil trenge behandling med mindre det gir symptomer.

Gravide med økt risiko for urinveisinfeksjon undersøkes for forekomst av bakterier i urinen ved første svangerskapskontroll. 

Dersom det påvises symptomfri bakteriuri ved første prøve, skal ny prøve tas etter to uker. 

Behandling

Vanligvis anbefales ingen behandling hos personer som får påvist bakterier i urinen med mindre de har symptomer. Det ser ut til at kroppen er i stand til å håndtere dette selv. Gravide anbefales behandling med antibiotika mot symptomfri bakteriuri dersom de har økt risiko for urinveisinfeksjon. Behandlingen gjentas om tilstanden oppstår på nytt under svangerskapet. Personer som har symptomfri bakteriuri og som skal opereres i urinveiene, vil få en enkeltdose med antibiotika 60 minutter før prosedyren.

Prognose

Hos ikke-gravide er det ikke funnet noen risiko med å ha bakterier i urinen så lenge det ikke gir symptomer. Det forskes imidlertid på hvorvidt en begrenset mengde bakterier i urinen kan beskytte mot mer aggressive bakterier.

Hos gravide som er disponerte for urinveisinfeksjoner, er det fortsatt noe usikkert hvorvidt det har en effekt å gi antibiotika eller hvilke konsekvenser det har å la være å behandle, men behandling anbefales ved funn av symptomfri bakterievekst i urinen i to separate prøver. 

Vil du vite mer?