Informasjon

Cochleaimplantat

Temaside om Korona

Hva blir resultatet?

Tidlig operasjon før fire år kombinert med daglig god talestimulering gir best språkutvikling hos barn med cochleaimplantat. Døvfødte barn får cochlea-implantat før 2 års alder. Døvfødte med implantat utvikler bedre språkfunksjon enn barn med høreapparat og tegnspråk. Over halvparten av barn med implantat gikk i vanlig (før)skole to år etter operasjonen.

Det anføres fra Rikshospitalet at opplæring i tegnspråk kan fortrenge aktiv bruk av den noe dårlige hørselsfunksjon man får med implantat og kan dermed forhindre modningen av hjernens hørselsenter. Barn bør derfor opereres tidlig, helst innen 1 års alder, og få lange daglige perioder med talestimulering og taletrening. Barn med god nytte av implantatet forventes raskt å utvikle et talespråk som er bedre enn tegnspråk, og de vil da foretrekke å bruke talespråk som "førstespråk". Hvis dette ikke skjer, bør barnet fortsette lenger med tegnspråk.

Det er stor uenighet om barn som får innsatt implantat, bør bli tospråklige - det vil si om de både skal lære seg talespråk og tegnspråk. Ulike eksperter synes her å stå mot hverandre. Noe av forklaringen kan være at omfanget av god forskning på dette området er mangelfullt, samt at det ikke finnes langtidsstudier siden etableringen av dette tilbudet er ganske ny.

Komplikasjoner er uvanlige.

Forrige side Neste side