Informasjon

Svaksynthet og blindhet

Svaksynthet er når synsstyrken er dårligere enn 0,3. Synsstyrken undersøkes ved å la pasienten lese en synstavle. Synsstyrken er normal når den måles til 1,0.

Temaside om Korona

Hva er svaksynthet og blindhet?

En synsstyrke på 0,3 (6/18) er valgt som øvre grense ved registrering av svaksynte og blinde. Ved en synsstyrke som er dårligere enn 0,3 blir det vanskelig å lese og utføre finere arbeid uten spesielle hjelpemidler ut over vanlige briller. Det kan være ulike årsaker til svaksynthet og blindhet. Tilstanden kan være medfødt eller den oppstår på ulike tidspunkt i livet.

I de nordiske land er ca 0,4 prosent av befolkningen blinde eller svaksynte, dvs ca 4000 pr million innbyggere. Av disse er ca 1/3 lettere svaksynte, 1/3 sterkt svaksynte og 1/3 blinde. 5-6000 mennesker i Norge er sosialt blinde, dvs at de ikke kan delta i arbeid eller undervisning hvor synsstyrken er av vesentlig betydning. To av tre av de registrerte i Blindekartoteket i 1995 var over 60 år. (Etter avvikling av Blindekartoteket i 1995 har man ikke hatt en nasjonal oversikt over synshemmede i Norge.)

Årsaker

Sykdommer i netthinnen eller sentrale synsbaner som fører informasjon fra øynene til hjernen, er årsaken hos cirka 60 prosent. Over halvparten av disse har skarpsynsvekkelse (makuladegenerasjon), og nesten alle med denne diagnosen er over 60 år. Makuladegenerasjon er svinn av synsceller i den gule flekk på netthinnen; det området på netthinnen hvor synsskarpheten er størst.

Cirka seks prosent skyldes betennelse i synsnerven, cirka seks prosent skyldes betennelse i netthinnen, cirka seks prosent skyldes andre netthinnesykdommer, og omtrent åtte prosent skyldes grønn stær. Grå stær var tidligere en hyppig årsak til blindhet, men forenklet og bedre behandling har gjort grå stær til en sjelden årsak til blindhet, bortsett fra at fire prosent av blinde har medfødt grå stær.

Komplikasjoner til diabetes (diabetesretinopati) er årsaken til blindhet hos 17 prosent årlig i USA. Arvelige sykdommer utgjør knapt 20 prosent. Knapt fem prosent av blinde har psykisk utviklingshemming og omtrent samme andel har hørselshemming.

Sosialmedisinske tilbud

Synshemmede og blinde i Norge er lovmessig sikret rett til utdanning. De som ikke kan nyttiggjøre seg tilrettelegging i vanlige skoler, kan få tilbud om bistand eller opphold på statlige kompetansesenter. Mange synshemmede fungerer i vanlig arbeidsliv.

Trygdemedisinske tilbud

Det kan gis stønad til tekniske hjelpemidler som svaksyntoptikk (leseluper, kikkertbriller, forstørrede TV-system og så videre.), avspillere av lydbøker, hjelpemidler til å korrespondere med andre synshemmede, og datamaskiner til for eksempel å forstørre skrift eller som lesemaskin. Det kan også ytes hjelp til lese- og sekretærhjelp når det er nødvendig i en utdannings- eller arbeidssituasjon. Er man blind får man vanligvis grunnstønad og alltid hjelpestønad, men vanligvis ikke hvis synet mistes etter fylte 70 år. Har man orienteringsevne, men dårlig gangsyn, kan det ytes stønad til førerhund. Spesiell opplæring gis. 

Pasientorganisasjoner

Vil du vite mer?