Informasjon

Akutt grønn stær = akutt glaukom

Akutt glaukom er en tilstand der trykket i øyet øker raskt. Det skjer nesten utelukkende når det er mørkt. Tilstanden krever rask behandling for å unngå varige øyeskader.

Hva er akutt grønn stær?

Sett rett inn gjennom øyet så består øyet av hornhinnen (kornea), fremre kammer, pupillen, regnbuehinnen (iris), bakre kammer, linsen, glasslegemet og netthinnen (retina) med den blinde flekken (papillen) der synsnerven kommer inn i øyet. En hvit senehinne omgir øyet, sklera. Små muskler som fester til sklera, sørger for at vi kan bevege øynene i ulike retninger.

12451_9716_8257-2-eyeanatomy-01 speilet.jpg

Rommet på baksiden av hornhinnen, fremre kammer, er fylt av en vandig væske. Det væskefylte rommet strekker seg også gjennom pupillen og til baksiden av regnbuehinnen. Rommet bak regnbuehinnen kalles bakre kammer. Væsken i fremre og bakre kammer sirkulerer. Den produseres i bakre kammer og suges opp i fremre kammer. Dreneringen i fremre kammer skjer gjennom et nettverk av små blodårer i hjørnet der hornhinnen og regnbuehinnen møtes. Ved overproduksjon av denne væsken, eller i de tilfellene hvor dreneringen ikke fungerer som den skal, blir ikke væsken sugd opp i normal hastighet og trykket i øyet øker. Et forhøyet trykk i øyet skyldes således økt ansamling av væske som flyter mellom fremre og bakre kammer av øyet.

Grønn stær (glaukom) er en tilstand hvor trykket i øyet er økt. Det høye trykket kan skade nervecellene i øyet.

Akutt grønn stær betegnes på fagspråket akutt trangvinkel glaukom eller vinkelblokkglaukom. Det er anfall med forhøyet trykk i øyet (intraokulært trykk) hos pasienter med trang kammervinkel. Tilstanden innebærer at "dreneringen" av væske i fremre kammervinkel blokkeres, trykket i fremre del av øyet stiger, væske hoper seg opp i bakre kammer som trykker regnbuehinnen (iris) frem og forsterker blokkeringen. Dersom tilstanden ikke behandles snarest, kan det oppstå skade på synsnerven og betydelig og varig synstap kan inntre i løpet av timer.

Akutt trangvinkel glaukom er en sjelden tilstand. Den opptrer oftest hos middelaldrende og eldre, men tilstanden er sjelden hos personer under 40-50 år. 90 prosent av pasientene er langsynte. I Norden har 7 prosent av innlagte glaukompasienter trangvinkelglaukom.

Det finnes også en kronisk form for trangvinkelglaukom. Her utvikles blokkeringen i vinkelområdet gradvis og over tid.

Årsaker

Inne i den fremre delen av øyet finnes det en vannklar væske som betegnes kammervann. Denne væsken produseres på innsiden av regnbuehinnen, og ledes vekk gjennom små kanaler på forsiden av regnbuehinnen.

Normalt er det en likevekt mellom hvor mye kammervann som produseres, og hvor mye som dreneres bort. Dermed holdes trykket inne i øyet passe høyt. Ved akutt grønn stær blir det en blokkering i kammervannsdrenasjen. Det blir da overskudd av væske i øyet, og trykket stiger.

Nervecellene som fanger opp synsinformasjonen og sender signaler videre til hjernen via synsnerven, ødelegges dersom trykket i øyet blir høyt. Derfor er nedsatt syn og i verste fall blindhet på det angrepne øyet en fryktet komplikasjon til akutt grønn stær.

Ofte kan blokkeringen av avløpet være forbundet med at muskelen som utvider pupillen, er aktiv. Det skjer når vi oppholder oss i mørket. Denne muskelsammentrekningen bidrar til å stenge avløpet for kammervannet. Derfor oppstår akutt glaukom hyppigst om kvelden eller i mørke omgivelser (f.eks. på kino).

Kronisk vinkelblokkglaukom kan utvikle seg etter en akutt episode hvor arrvev i vinkelområder består, men også uten at det har vært en forutgående akuttepisode. Vinkelblokkeringen utvikler seg over tid.

90 prosent av dem som rammes av akutt grønn stær, er langsynte. Dette er knyttet til anatomiske forhold og ulik fasong på øynene hos langsynte sammenlignet med normal- eller nærsynte.

Det skilles også mellom primært og sekundært trangvinkelglaukom. Ved primært trangvinkelglaukom skyldes tilstanden medfødte disposisjoner som langsynthet, en linse som er forskutt fremover, trang kammervinkel, et grunt fremre kommer og mindre diameter på hornhinnen. Ved sekundært trangvinkelglaukom skyldes tilstanden andre tilstander som arrvev, medikamentreaksjoner, nydannelse av små blodårer eller en sjelden gang en svulst.

Symptomene

Ved akutt grønn stær (trangvinkelglaukom) stiger trykket i løpet av minutter til få timer. Akutt glaukom debuterer nesten alltid plutselig og uventet. Dette er ulikt den vanlige kroniske typen grønn stær (åpenvinkelglaukom) som kommer snikende uten at pasienten merker noe før etter flere år.

Hodepine og sterke smerter i øyet er vanlig ved akutt grønn stær. Kvalme og eventuelt oppkast er også typisk. En del kan oppleve at synet blir tåkete, eller de ser regnbuefargede ringer. Øyet blir ofte rødt og tårene renner. Akutt grønn stær forekommer nesten utelukkende på det ene øyet.

Kronisk tranvinkelglaukom gir lite symptomer og oppdages ofte tilfeldig eller hos en pasient som har hatt en episode med akutt trangvinkelglaukom.

Diagnosen

Siden sykehistorien ved akutt trangvinkelglaukom er typisk, vil diagnosen i mange tilfeller være lett å stille. Dersom det er tvil om diagnosen, vil lege kunne få en fornemmelse av trykket ved å klemme på øyeeplet. Eksakt mål på øyetrykket oppnås ved at allmennlegen måler trykket i øyet med et enkelt instrument (tonometer).

Får allmennlegen mistanke om akutt grønn stær, vil du bli henvist som øyeblikkelig hjelp til øyelege eller til sykehusets øyeavdeling.

Behandling

Behandlingen foregår i sykehus, men ved lang transporttid til sykehuset, kan det være aktuelt å starte behandlingen av akutt trangvinkelglaukom før transport. Flere typer behandling er aktuelle:

  • For å bedre avløpet av kammervann, gis øyedråper som fører til at pupillen trekker seg sammen. En liten, sammentrukket pupille bidrar til at drenasjen bedres. I starten dryppes øynene hyppig, etter hvert sjeldnere.
  • Det finnes også øyedråper med andre virkemåter som kan være aktuelle å bruke. Disse virker på forskjellig måte, men de bidrar til å holde trykket så lavt at synet ikke blir skadet.
  • Hos enkelte er ikke behandlingen med øyedråper tilstrekkelig. Noen må ta tabletter i tillegg. I akuttfasen må medisin eventuelt også gis direkte i blodet.

Når trykket har stabilisert seg, kan det være aktuelt å fjerne noe av regnbuehinnen (såkalt iridektomi). Det gjøres rutinemessig med laser, men i de få tilfeller hvor laserbehandlingen ikke gir tilfredsstillende resultat, kan det bli aktuelt med kirurgi. Hensikten med inngrepet er å lette passasjen for kammervannet, slik at trykket holdes nede. Dette er også behandlingen av kronisk trangvinkelglaukom.

Enkelte ganger kan det komme på tale å laserbehandle det friske øyet før det oppstår en eventuell episode med akutt glaukom. Slik unngås at også dette øyet rammes.

Prognosen

Uten rask behandling vil tilstanden føre til blindhet på det aktuelle øyet. Selv med behandling er det vanlig med en viss skade på synsnerven, og av den grunn svekket syn. Korrekt etterbehandling forebygger nye anfall.

Vil du vite mer?

Animasjon av grønn stær (glaukom)