Informasjon

Behandling av ADHD

Behandling av ADHD har som hovedmål å redusere symptomer og bedre funksjon i hverdagen. Medisiner alene er ikke nok til å bedre plagene hos barn med ADHD,  atferdsterapi og tilrettelagte skoletilbud er også viktig.

Hva som er den beste behandlingen av ADHD (hyperkinetisk syndrom, uoppmerksomhet og hyperaktivitet), er under stadig debatt. Dagens behandling innebærer først og fremst psykososiale tiltak. Medikamenter forsøkes ofte, og de skal da alltid kombineres med psykososiale tiltak rundt barnet.

Behandlingen har som hovedmål å redusere ADHD-symptomer, bedre funksjonen i hverdagen og forhindre eller begrense utvikling av tilleggsproblemer. Den vil som regel være omfattende og innebærer gjerne at spesialpedagogiske, psykologiske/psykiatriske, medisinske og psykososiale tiltak tas i bruk.

Tiltak vil kunne omfatte:

  • Informasjon om ADHD
  • Tilrettelegging av forhold hjemme, på skole, arbeidsplass eller andre steder
  • Behandling med legemidler
  • Trygdestønader
  • Andre sosiale hjelpe- og støttetiltak
  • Behandling av andre samtidige (komorbide) tilstander
Animasjon om ADHD

Informasjon

Det er viktig at du/dere får informasjon om symptomer, antatte årsaksforhold, forløp, behandlingsmuligheter og prognose. Barn som er gamle nok, bør selv få informasjon og opplæring. Foreldre som får vite at barnet har ADHD, vil ofte ha et stort behov både for informasjon og noen å snakke med. Det samme gjelder for unge og voksne som selv får diagnosen, samt deres pårørende. Foreldre og lærere bør få hjelp til å identifisere spesielle problemsituasjoner og finne teknikker for å mestre dem.

Det er viktig å gi umiddelbar ros og positiv tilbakemelding til barnet for å fremme ønsket atferd. Gi enkle og tydelige beskjeder.

Neste side