Informasjon

Komplikasjoner til ADHD

Komplikasjoner til ADHD hos barn kan være at de sliter med å henge med på skolen, og at de oftere blir utsatt for skader og ulykker enn andre barn. Omkring en tredjedel av barn med ADHD har også andre psykiske og/eller utviklingsmessige forstyrrelser.

Mulige tilleggslidelser

  • Opposisjonell atferdsforstyrrelse. Innebærer at barnet er negativt, trassig og fiendtlig overfor autoritetsfigurer. Det er rapportert at disse tilleggsvanskene finnes hos opptil halvparten av barna med ADHD.
  • Depressiv lidelse. Depresjon kan forekomme både hos barn og voksne, men er vanligst hos voksne med ADHD. Risikoen er størst dersom det forekommer andre tilfeller av depresjon i familien.
  • Angsttilstand. Angstforstyrrelser forekommer ganske ofte blant både barn og voksne med ADHD. Angst kan forårsake store bekymringer og nervøsitet foruten fysiske symptomer og tegn, så som hjertebank, svetting og svimmelhet. Selv om angstforstyrrelser kan gi sterke symptomer, kan de fleste hjelpes med behandling.
  • Lærevansker. Barn med både ADHD og lærevansker er de barna som har størst behov for spesialtilpassede undervisningstilbud. Lærevanskene kan være både generelle eller spesifikke.
  • Ticslidelser og Tourettes syndrom. Rundt en av fem barn med ADHD har tics, i noen tilfeller omfattende motoriske og vokale tics kalt Tourettes syndrom, en nevrologisk forstyrrelse som er karakterisert ved tvangsmessige muskulære og/eller vokale utbrudd.

Problemer som følge av ADHD

I tillegg til tilstander som kan forekomme sammen med ADHD, kan tilstanden i seg selv gjøre livet vanskelig både for barn og voksne. Barna må ofte kjempe med seg selv i klasserommet, noe som kan føre til at de mislykkes på skolen. 

Symptomene gir størst utslag i skolealder med krav om å sitte stille, planlegge og gjennomføre oppgaver og tilpasse aktiviteten til andre - dette gir problemer på mange områder, og fører ofte til avvikende atferd. Hyperaktiviteten blir ofte mindre uttalt i løpet av ungdomsåra.

Selv om ADHD ikke påvirker intelligensen, vil mange av barna ikke gjøre det så godt på skolen, og bli hengende etter de andre i faglig utvikling. Det er også større risiko for at de dropper ut av skolen, sammenlignet med barn uten ADHD. Disse problemene har sammenheng med dårlige evner til å organisere seg, mangel på oppmerksomhet og hyperaktivitet. Følgelig kan barn med ADHD oppleve straff for atferd som de ikke kan kontrollere.

Barn med ADHD er dessuten mer utsatt for mindre skader, som beinbrudd og kuttskader, enn andre barn. Og tenåringer og voksne med ADHD er oftere involvert i bilulykker.

ADHD har også blitt forbundet med økt risiko for alkohol- og rusmiddelmisbruk og lovovertredelser. Det ser ut som dette er mest utbredt blant personer som har følelsesmessige problemer i tillegg til ADHD.

Voksne med ADHD har økt sjanse for ekteskapelige problemer og skilsmisse. Ofte er dette voksne som ikke fikk stilt diagnosen som barn, og som gjennom livet har strevd med å forstå sin atferd. Ja, i mange tilfeller er det slik at voksne ikke forstår at de har ADHD, før et barn eller barnebarn får diagnosen.

Vil du vite mer?