Informasjon

ADHD - en oversikt

Diagnostikk

Graden av vansker i hverdagen er avgjørende for om det er aktuelt å gjøre videre undersøkelser. Dersom vanskene er så store at fungering er nedsatt i flere situasjoner, slik som på skolen og hjemme, kan barnehage, skole, barne- og familitjenesten, helsesykepleier eller fastlege bistå. For å avklare om årsaken til funksjonsvanskene er ADHD, må det gjøres en vurdering ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling -BUP, psykiater eller eventuelt en barnelege.

Ved vanlig legeundersøkelse finnes som regel ikke noe galt, og det er ikke uvanlig at barnet, ungdommen eller den voksne kan konsentrere seg og svare greit for seg i en så strukturert setting som en legeundersøkelse på kontoret. Ved såkalt nevrologisk undersøkelse kan en hos en del barn og unge finne dårligere finmotorikk og koordinasjon enn det en skulle forvente ut fra alder. Dette skyldes en umodenhet i nervesystemet, og kan også delvis skyldes at barnet har konsentrasjonsvansker.  

Samtale og observasjon av barnet og inngående samtaler med foreldrene eller omsorgspersoner er sentralt. I tillegg innhentes informasjon fra barnets pedagog angående adferd, sosial fungering og ferdigheter i barnehage/skole. Hos voksne må de samme områdene kartlegges, inkludert opplysninger om atferd og fungering som barn. Informasjon fra nære familie, arbeidskollegaer, tidligere lærere eller helsestasjon er viktig. Symptomer hos voksne kan være mindre fremtredende og arte seg annerledes. Diagnosekriteriene for voksne er derfor noe annerledes enn de for barn.

Kjernesymptomene må være tilstede: konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og/eller impulsivitet. Disse må ha skapt betydelige problemer på minst to arenaer i livet, eksempelvis både hjemme og på skolen. Vanskene må være til stede i minimum seks måneder og fra før fylte syv år.

Les mer om ADHD, diagnostikk

Forrige side Neste side