Informasjon

ADHD - en oversikt

Behandling

Formål

 • Gi informasjon til barnet, ungdommen eller den voksne, til foreldre, nære familie, skole/barnehage eller jobb om vanskelighetene som finnes, men også om sterke sider som bør utnyttes
 • Legge til rette for en best mulig utvikling fremover, hindre mistrivsel og uheldige atferdsmønster hos barn
 • Redusere symptomer for å bedre mulighetene for læring, få frem ubrukte ressurser, og skape bedre forhold til foreldre og kamerater
 • Bedre fungering i hverdagen, trivsel og mestring 

Psykososiale tiltak

Informasjon, rådgiving, tilrettelegging og støtte til familie og miljøet rundt, er blant de viktigste tiltakene. Eksempler på dette kan være:

 • Hjelp til å strukturere hverdagen på en bedre måte. Det er viktig å skape oversikt, forutsigbarhet og kontinuitet i omsorgen og den pedagogiske situasjonen. Hjelpemidler som påminnelser på smarttelefon eller smartklokke, kan være av god nytte
 • Hjelp til bedre sosial fungering og redusere konflikter (for eksempel i friminutter)
 • Støtte og avlastningstiltak som besøkshjem

Medikamentell behandling

Legemiddelbehandling gis dersom det foreligger en alvorlig funksjonsnedsettelse. Legemidler skal gis som del av et mer omfattende behandlingsprogram, ikke som eneste behandling. Behandlingen er rettet mot hyperaktivitet, impulsivitet og konsentrasjonsproblemer. Bedring av disse symptomene kan også virke gunstig på andre vansker.

Sentralstimulerende midler som metylfenidat er mest brukt, og kan redusere symptomer hos opptil tre av fire barn som får behandling. Effekten hos voksne er ikke like godt studert, og ser ut til å være noe mindre. Vi har ennå ikke gode data på hvordan virkning og bivirkninger er over tid.

Behandling med sentralstimulerende midler skal startes og styres av barnelege, barnepsykiater, psykiater, nevrolog eller spesialist i rus- og avhengighetsmedisin. Oppfølgingen kan etterhvert overføres til fastlegen. Oppfølging med vurdering av effekt og mulige bivirkninger blir viktig. Det anbefales et årlig forsøk med en periode uten medisin, for å se om medisinen fortsatt virker eller fortsatt er nødvendig.

Sentralstimulerende kan lindre symptomer ved ADHD, men de helbreder ikke tilstanden. 

Psykoterapi

 • Rådgivning, veiledning og trening av foreldre om hvordan forholde seg til barnet ("Foreldreskoler")
 • Psykoterapi i forhold til ledsagende problemer som måtte oppstå
 • Behandling som påvirker atferden
  • Stimulering/forsterkning av ønsket atferd
  • Nødvendig å arbeide med små forandringer - en ting om gangen
  • Detaljert planlegging
  • Gode belønninger

Kost

Det er mye fokus på kosthold, men med dagens kunnskap kan man ikke anbefale noen spesiell diett.

Les mer om ADHD, behandling.

Forrige side Neste side