Informasjon

Virkning av alkohol

Alkohol er det vanligste rusmiddelet i vår kultur, men alkohol kan være skadelig for mange av kroppens organer og kan føre til avhengighet. For gravide finnes det ingen sikre nedre grenser for alkoholbruk, selv små mengder alkohol kan skade fosteret.

Informasjon fra Nasjonal kompetansetjeneste tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB)1

Alkoholens generelle virkninger gir blant andre følgende symptomer:

 • Hever stemningsleiet og øker selvtilliten
  • Øker impulsivitet, risikovillighet og aggressivitet
 • Sløver tankegangen
  • Reduserer oppmerksomhet, konsentrasjonsevne og våkenhet
  • Hemmer minnet/hukommelsen
  • Nedsetter evnen til læring
  • Sløver den kritiske sansen
  • Gir endret tidsoppfatning
 • Redusert kroppskontroll
  • Tregere og mer utydelig tale
  • Gir uklart syn
  • Forsinker reaksjonsevnen
  • Bevegelser får nedsatt nøyaktighet, hurtighet og balanse

Virkningene starter allerede vel lave alkoholkonsentrasjoner i blodet og tiltar ved øknende konsentrasjon. Det er store individuelle forskjeller. Som tommelfingerregel gjelder:

 • Opp mot og omkring 0,5 promille:
  • Man føler seg lett påvirket.
 • Mellom 0,5 og 1 promille:
  • Man blir mer kritikkløs og risikovillig
 • Over 1 promille:
  • Balansen blir dårligere, det oppstår snøvlete tale og kontroll med bevegelser forverres. Man blir trøtt og sløv og kan bli kvalm
 • Over 1,5 promille:
  • De fleste får problemer med hukommelsen
 • Svært høy promille:
  • Bevisstheten nedsettes og man kan bli bevisstløs. Pustesenteret i hjernen kan hemmes. Oppkast er vanlig
  • Promille over 3 kan være dødelig. Risiko for død øker sterkt hvis man samtidig har brukt andre rusmidler, beroligende midler, sovemidler, smertestillende midler, midler mot epilepsi eller andre medikamenter som har sløvende eller dempende virkning på hjernen
  • De færreste overlever blodalkoholkonsentrasjoner over 5 promille

Hvor lenge rusen varer, hvilke forventninger en har til rusen og om en er vant til å drikke, vil påvirke reaksjonene. Hvis en rus varer lenger enn noen timer kan man utvikle toleranse slik at man ikke føler seg så påvirket selv om promillen er høy. I tillegg er det store variasjoner fra person til person. En og samme person kan også oppleve stor variasjon fra gang til gang, avhengig av andre fysiske og psykiske faktorer. Noen blir aggressive, voldelige og selvdestruktive under alkoholpåvirkning.

"Bakrus" - symptomer etter høye inntak

Store alkoholinntak kan gi betydelige plager dagen etter. Hodepine, generell uvelhetsfølelse, nedstemthet, kvalme og brekninger er typisk. Muligens har dette en viss sammenheng med uttørring. Hvis man drikker rikelig med alkoholfri væske under rusperioden og etterpå, synes det å ha gunstig virkning. Det eneste virkelig virksomme middel mot bakrusplager er å drikke mindre alkohol. 

Neste side