Informasjon

Alkoholisme

Alkoholisme er en tilstand kjennetegnet av tap av kontroll over alkoholforbruket.

Temaside om Korona

Hva er alkoholisme?

Ved alkoholisme blir alkohol konsumert i et omfang som går langt ut over det som er vanlig. Alkoholavhengige bruker alkohol oftere, og misbruket fører til skader på helsen og på forholdet til medmennesker.

Av dem som utvikler avhengighet av alkohol, antar en at 1 av 5 har en arvelig eller sosialt betinget økt risiko for dette. Barndom og oppvekst preget av rusmisbruk hos foreldrene gir økt risiko for utvikling av avhengighet hos barna. Jo vanligere omgang med alkohol er i hjemmet, jo større fare er det for at barnet senere blir alkoholbruker eller -misbruker. Det er heller ikke uvanlig at alkoholmisbruk utvikler seg hvor det er vansker i livssituasjonen, som etter en separasjon eller skilsmisse.

Lett tilgang til alkohol gjør også at en lettere kan utvikle et misbruk.

Hva kjennetegner en alkoholmisbruker?

Kronisk alkoholisme er ofte kjennetegnet av

 • Tenningsreaksjon - alkoholavhengige klarer ikke å stanse å drikke så snart han/hun har tatt en drink
 • Reparasjonstrang - mange alkoholavhengige vil ha behov for en "oppkvikker" i form av alkohol morgenen etter en rangel. Dette at kroppen først virker "normal" etter nytt inntak av alkohol, er et alvorlig symptom
 • Kontrolltap - den alkoholavhengige har mistet kontrollen over sitt forbruk. De fleste alkoholavhengige kan angi forholdsvis nøyaktig når de mistet kontrollen over drikkingen sin
 • Tilgjengelig alkohol - den alkoholavhengige vil gjerne gardere seg mot "dagen derpå" ved alltid å ha nok alkohol tilgjengelig

Se også AUDIT, et spørreskjema som kan hjelpe til å avdekke om det foreligger et misbruk.

Råd til alkoholmisbrukerens partner

 • Ikke ta ansvar for det alkoholmisbrukeren gjør, det må han/hun stå for selv.
 • Ikke la deg misbruke fysisk eller mentalt, la misbrukeren få vite det hvis du finner oppførselen uakseptabel. Hvis misbrukeren ikke etterkommer dette, og heller ikke søker hjelp, er det fornuftig å bryte forholdet.
 • Sørg for at du har et sosialt nettverk utenom misbrukeren.
 • Ta vare på egen psykisk og fysisk helse.
 • Ta avstand fra den irrasjonelle og ansvarsløse atferd misbrukeren ofte viser.
 • Drikk ikke sammen med misbrukeren, total avholdenhet er nødvendig. Misbrukeren er ute av stand til måtehold.
 • Prøv og snakk med partneren på en jevnbyrdig måte, uten å fordømme. Prøv å ta opp problemer og følelser, samt motivere for at misbrukeren må søke behandling.
 • Forsøk å unngå bitterhets- og hatsfølelse. Det hjelper ikke å gjemme alkoholen eller tømme den i vasken.

Hva kan alkoholmisbruket føre til?

Mer enn halvparten av alle ekteskap hvor en av partene er alkoholisert, ender med skilsmisse. Det sosiale nettverket er ofte også skadelidende, og de fleste alkoholavhengige vil til slutt miste sin vennekrets.

Kroppslige sykdommer knyttet til alkoholmisbruk

Alkoholen vil fordele seg i alle kroppens organer og har i større og mindre grad skadelig virkning på alle disse. Mest utsatt er lever, hjerte og hjerne. Leveren vil først reagere på alkoholen ved å vokse, en får såkalt "fettlever". Til tross for sin økte størrelse, er ikke leveren mer effektiv i sin funksjon. Fortsetter misbruket, vil så leveren skrumpe sammen og fungerer stadig dårligere. Dette kalles levercirrhose og er på sikt ofte en dødelig tilstand. Også hjertet vil kunne vokse som følge av alkoholmisbruket. Et forstørret hjerte vil ikke klare å gjøre jobben sin så godt som det skal, det svekkes. En kan da utvikle hjertesvikt, enn annen mulig dødelig tilstand.

Alkoholens virkninger på hjernen er mange. De umiddelbare effektene er "tregere" tankegang og reflekser og dårligere dømmekraft. Misbruket fører ofte til utvikling av ulike psykiatriske tilstander, disse er omtalt litt lenger ut i dette avsnittet. Alkoholmisbruket vil på sikt også kunne skade de perifere nervene i kroppen og for eksempel føre til gangvansker.

Dødelig dose for alkoholikere er ofte lavere enn for andre, dette skyldes at alkoholikeren ofte er kroppslig svekket som følge av sitt misbruk (organskade). Alkoholikere kan likevel forbrenne alkohol raskere enn en med normalt forbruk.

Psykiske tilstander knyttet til alkoholmisbruk

 • Alkoholisk demens
  • Endestadiet ved kronisk alkoholisme
  • Problemer som pasienten møter, tilskriver han ofte andre personer eller samfunnet. "Det er de andres skyld!"
  • Tilstanden preges av gradvis mindre omsorg for andre (familien) samt egoisme (mer opptatt av egne behov), og at pasienten blir mindre nøye med seg selv
  • Utvikling av en sløvhetstilstand tilsvarende aldersdemens
  • Allerede inntrådt demens kan ikke behandles, men en kan hindre utvikling av ytterligere demens
  • Behandlingen består i totalavhold fra alkohol og rikelig med vitamin- og næringstilførsel
 • Delirium tremens
  • Dette er en tilstand som bare oppstår hos kroniske alkoholmisbrukere, og som kjennetegnes av syns- og hørselsbedrag
  • Den oppstår som regel i abstinensfaser, 6-8 timer etter at drikkingen er avsluttet
  • Tilstanden preges ofte av hørselshallusinasjoner med stemmer av truende natur og/eller synshallusinasjoner
  • Tilstanden behandles med medisiner (antipsykotika), det skal også gis rikelig med B-vitaminer samt at all nytelse av alkohol må unngås
  • Kan utvikle seg til en paranoid schizofren tilstand

Hva kan en gjøre?

Generelt kan en si at dess tidligere en klarer å kutte ut alkoholen, jo lettere er det å komme ut av misbruket. Dette skyldes både avhengighetens grad, og det faktum at jo lengre en har vært misbruker, jo mer av det sosiale nettverket og det hjelpeapparatet familie og venner representerer, vil ha smuldret bort.

Hjelpeorganisasjoner (AA, AKAN, osv.) kan yte hjelp og tilby et sosialt nettverk som kan være til nytte for å komme seg ut av alkoholproblemet.

Vil du vite mer?