Informasjon

Behandling av alkoholavhengighet

Førerkort

Aktiv avhengighet av alkohol er ikke forenlig med å inneha retten til å kjøre bil. Behandlere som blir kjent med en pasients avhengighet, er forpliktet til å sende melding til fylkesmannen.

Dette regelverket kan for noen synes strengt eller urettferdig, kanskje fordi man har passet på å ikke kjøre bil i forbindelse med perioder med inntak av alkohol. Regelverket åpner ikke for en slik skjønnsmessig vurdering fordi det er helt umulig for legen/behandleren/fylkesmannen å etterprøve dette. At man for eksempel ikke har hatt uhell eller ulykker i bil, er ikke vitnesbyrd om at kjøring har skjedd under forsvarlige forhold.

Som regel fratas man retten til å kjøre bil for en periode, med mulighet for å søke om dispensasjon (få tilbake kjøreretten for en periode) etter et gitt tidsrom. I dette tidsrommet er det ofte en forutsetning at pasienten er i aktiv behandling, og at kontrollprøver (urin-/blodprøver) avlegges for å dokumentere avholdenhet fra alkohol.

Som regel fortsetter dette kontrollopplegget også etter den mest aktive behandlingen, men i mindre omfang og sjeldnere. Dette kan også virke urettferdig for mange, men man vet at alkoholavhengighet for svært mange er en livslang tilstand med risiko for tilbakefall. Dette er ikke ulikt opplegget for pasienter med andre kroniske sykdommer, som for eksempel diabetes, hvor man må møte til jevnlige kontroller og er under spesielt oppsyn med tanke på førerretten.

Forrige side Neste side