Informasjon

Diagnostikk av depresjon

Diagnosen depresjon kan ikke stilles ved hjelp av blodprøver og tester, men ved  at legen stiller deg spørsmål om følelsene dine og hvordan du takler livet.

Temaside om Korona

Om du mistenker at du har depresjon, bør du kontakte lege. Det er viktig å få stilt diagnosen fordi visse sykdommer og medisiner kan forårsake de samme symptomene. Legen din kan avklare dette gjennom samtale, ved undersøkelse og eventuelt ved laboratorieprøver for å avklare om det kan være en underliggende kroppslig sykdom.

Psykologisk vurdering

Når legen har utelukket en fysisk årsak til depresjonen, vil legen foreta en psykologisk vurdering. Dette kan fastlegen din gjøre, eller du blir henvist til en psykiater (lege) eller en psykolog.

Det finnes ingen laboratorieprøver som kan påvise depresjon. For å avgjøre om du er deprimert, og for å bedømme hvor deprimert du er, vil legen stille deg spørsmål om følelsene dine og hvordan du takler livet. Med disse spørsmålene vil legen sette sammen en fullstendig sykehistorie om når sykdommen startet, hvor lenge den har vart, hvor alvorlig den er, om du har hatt det før, om du er blitt behandlet tidligere. Legen vil også spørre deg ut om alkohol- og medikamentbruk, om du noen gang har tenkt på død og selvmord, og om andre i familien har hatt depresjoner og hvordan de ble behandlet. Vurderingen vil også inneholde en undersøkelse av din mentale status for å bedømme om måten du snakker på, tankene du har og hukommelsen er blitt påvirket av depresjonen. Det skjer av og til når mennesker har en depressiv eller manisk-depressiv sykdom.

Av og til bruker legen et spesiallaget spørreskjema for å måle graden av depresjon, for eksempel MADRS.

Definisjon av depresjon

Tilstanden skal ha vart i minst to uker og den skal ikke være et direkte resultat av kroppslig sykdom eller rusmisbruk. Du skal ha minst to av følgende hovedsymptomer:

  • Depressivt stemningsleie
  • Interesse- og gledesløshet
  • Energitap eller økt trettbarhet

Andre symptomer kan være:

  • Redusert konsentrasjon og oppmerksomhet
  • Redusert selvfølelse og selvtillit
  • Skyldfølelse og mindreverdighetsfølelse
  • Triste og pessimistiske tanker om fremtiden
  • Planer om, eller utføring av, selvskade eller selvmord
  • Søvnforstyrrelse
  • Redusert eller endret appetitt

Mild depresjon

Du har to hovedsymptomer og minst to andre symptomer. Ingen symptomer har alvorlig grad. Du kan vanligvis fungere med noen vansker sosialt eller i arbeid.

Moderat depresjon

Du har to hovedsymptomer og minst fire andre symptomer. Flere symptomer har alvorlig grad. Du fungerer vanligvis ikke sosialt eller i arbeid.

Alvorlig depresjon

Du har alle tre hovedsymptomene og minst seks av de andre symptomene. Flere symptomer har svært alvorlig grad. Du kan ikke fungere sosialt eller i arbeid, og du har ofte problemer med daglige personlige gjøremål.

Dystymi

Det er en tilstand med vedvarende senket stemningsleie av flere års varighet. Enkeltepisodene er ikke tilstrekkelig alvorlige eller langvarige til å tilfredsstille kriteriene for diagnosen mild, moderat eller alvorlig tilbakevendende depressiv lidelse.

Vil du vite mer?