Informasjon

Depresjon, en oversikt

Forekomst

Forekomsten av depresjoner har økt de siste tiårene, spesielt de lette og middels alvorlige. Depresjon forekommer hyppigere i høyinntektsland, sammenliknet med lav- og mellominntektsland. I Europa rammes mellom én og to av ti personer av behandlingstrengende depresjon i løpet av livet. Kvinner er omtrent dobbelt så ofte utsatt for depresjon som menn.

75-85 prosent har gjentatte episoder. Beregninger viser at pasienter med klinisk depresjon i gjennomsnitt vil oppleve fire perioder med depresjon i løpet av livet. En studie viser at etter behandling for depresjon opplever to av tre en ny depressiv periode innen 10 år.

Andelen som til en hver tid er deprimerte, anslås til å være tre til fem prosent. 

Forrige side Neste side