Informasjon

Depresjon hos eldre

Temaside om Korona

Diagnostikk

Diagnosen baseres på sykehistorien og funn ved legeundersøkelsen. Ofte brukes standardiserte tester, det vil si spørreskjema.

Alvorlig depresjon

Fem av følgende symptomer må være tilstede:

 • Nedsatt stemningsleie
 • Redusert interesse
 • Tap av glede over alle eller nesten alle aktiviteter
 • Vekttap eller vektøkning
 • Søvnforstyrrelse eller hypersomni
 • Psykomotorisk oppkavet eller hemmet
 • Slapphet
 • Følelse av verdiløshet eller ubegrunnet skyldfølelse
 • Nedsatt evne til å konsentrere seg
 • Tilbakevendende tanker om død og selvmord

Minst ett av disse symptomene må være nedsatt stemningsleie, reduserte interesser eller glede. Tilstanden bør ha vart i minst to uker, føre til ubehag og nedsatt funksjon, og skal ikke være en direkte konsekvens av stoffbruk, en medisinsk tilstand eller sorg.

Lettere depresjon

Minst to, men færre enn fem av symptomene på alvorlig depresjon må være tilstede. Tilstanden bør ha vart i minst to uker, føre til ubehag og nedsatt funksjon, og skal ikke være en direkte konsekvens av stoffbruk, en medisinsk tilstand eller sorg. Diagnosen kan bare stilles hos personer uten tidligere alvorlig depresjon eller sinnsforvirring.

Atypiske depresjoner

Hos eldre ses oftere atypiske depresjoner enn hos yngre.

 • Vag depresjon
  • Kun lette symptom, mindre inntrykk av senket stemningsleie, men funksjonsevnen kan være betydeleg redusert
 • Agitert depresjon
  • Pasienten er rastløs, urolig, sint, klamrende, krevende, engstelig og redd
 • Hypokondrisk depresjon
  • Pasienten er ofte overbevist om å være somatisk syk, f.eks. redd for å ha kreft
 • Maskert depresjon
  • Først og fremst kroppslige klager. Stemningsleiet er tilsynelatende ikke senket
 • Astenisk depresjon
  • Pasienten er tiltaksløs og skjøtter ikke seg selv, men er ikke intellektuelt svekket
 • Demensliknende depresjon
  • Pasienten har vansker med konsentrasjonen, er mindre oppmerksom, har lett desorientering og svekket korttidsminne. Tilstanden blir også kalt pseudodemens
 • Genuin atypisk depresjon
  • Nærmest motsatte symptom i forhold til det som er vanlig ved depresjon: vektøkning, økt søvnbehov

Dystymisk forstyrrelse

Kronisk senket stemningsleie av minst to års varighet, der enkeltepisodene ikke er tilstrekkelig alvorlige eller langvarige til at diagnosen alvorlig, moderat eller mild depresjon kan forsvares.

Bipolar forstyrrelse (manisk-depressiv)

Individer som oppfyller kriteriene for alvorlig depresjon og som tidligere har hatt minst en manisk (hyperaktiv) eller blandet episode.

Tilpasningsforstyrrelse med depresjon

Individer som blir nedtrykte, gråter eller føler håpløshet innenfor en tidsperiode på 3 måneder etter en hendelse/stress. Tilstanden er gjerne preget av stor uro og uførhet, men den avtar innen 6 måneder etter at hendelsen/stresset er tatt vekk. Sorg betraktes ikke som årsaksfaktor.

Forrige side Neste side