Informasjon

Depresjon hos eldre

Temaside om Korona

Behandling

Behandlingsmålet er å redusere de depressive symptomene, forhindre selvmord, forebygge tilbakefall, bedre intellektuell og funksjonell status og livskvalitet.

Før legen tar stilling til behandling, er det viktig å avgjøre om depresjonen kan skyldes en underliggende sykdom eller medikamentbruk. Dersom depresjonen kommer som en følge av dette, rettes behandlingen mot den kroppslige sykdommen eller medikamentbruken.

De mest vanlige behandlingsstrategiene ved depresjon hos eldre er miljøterapi, psykoterapi/ samtalebehandling, antidepressive medikamenter, lysbehandling. Unntaksvis brukes elektrosjokk. Det er både vanlig og terapeutisk fornuftig å kombinere de ulike strategiene.

Psykoterapi og miljøterapi

Anbefales særlig der depresjonen er utløst av en bestemt hendelse eller stressmoment. Slik behandling anbefales også ved mindre alvorlige depresjoner, eventuelt i kombinasjon med et antidepressivt medikament. Reminisensbehandling er betegnelsen på en behandlingsform der pasienten oppfordres til å hente frem gode minner fra livet sitt og stanse ved disse. Forøvrig vil man stimulere til kontakt og dialog mellom pasient og familie. Aktivisering tilpasset pasientens funksjonsnivå har både terapeutisk og forebyggende effekt.

Lysbehandling

En nederlandsk studie viste at 3 ukers lysbehandling i 1 time hver morgen bedret humøret, søvnen og hadde gunstige påvirkninger på hormoner i kroppen.

Antidepressive medikamenter

Behandling med antidepressiva er den dominerende behandlingsformen, men den bør alltid skje i kombinasjon med andre behandlingstiltak. Økt fare for bivirkninger hos eldre gjør det viktig å starte med lav dose og trappe langsomt opp. Dosen vurderes fortløpende og justeres til en har funnet effektiv tolererbar dose - ofte er denne dosen like høy som de doser som brukes hos yngre. Nyere antidepressiva (SSRI) anbefales ved depresjon hos eldre. Hos en pasient som har hatt en alvorlig episode med depresjon, bør behandlingen med antidepressivum fortsette i minst 1 år. Ved avslutning av behandling bør nedtrappingen foregå over 2-3 uker.

Dersom behandlingen har dårlig effekt, bør høye nok doser ha vært gitt i minst 6 uker før man bedømmer behandlingen som ineffektiv og en annen type forsøkes.

Elektrosjokkbehandling

Bruken av denne behandlingen varierer mye i Norge. Dette er en svært effektiv behandlingsform hos eldre med alvorlig depresjon, særlig der tradisjonell behandling har liten effekt eller ved depresjon med vrangforestillinger. Også deprimerte med Parkinsons sykdom og ved symptomer som skyldfølelse, markert interesseløshet, kan elektrosjokkbehandling være velegnet. Bivirkningene er gjerne milde.

Forrige side Neste side