Informasjon

Prognose ved depresjon

Prognosen ved depresjon er ifølge befolkningsundersøkelser god: De fleste depresjoner går over i løpet av tre til seks måneder, og de fleste opplever ikke flere episoder.

Komplikasjoner

Den alvorligste komplikasjonen er selvmord. Næringsvegring kan gi kroppslige symptomer. Noen utvikler rusmisbruk. Blant pasienter som begår selvmord, påvises alkoholmisbruk hos cirka 20-50 prosent i forskjellige undersøkelser. Blant mennesker som har opplevd en episode med depresjon, er det en klar oversykelighet av kroppslige sykdommer som hjertekarsykdom, osteoporose og kreft.

Serotonergt syndrom er en sjelden, men en meget alvorlig bivirkning av medikamenter som øker overføringen av serotonerge nervesignaler (SSRI). Syndromet karakteriseres av forandret mental status med uro, forvirring og agitasjon. Det foreligger også nevromuskulære symptomer som skjelvinger, kramper (myoklonus), dårlig koordinasjon av bevegelser (ataksi) og kraftige reflekser (hyperrefleksi). I tillegg kommer autonome symptomer med feber, svette, høyt blodtrykk og hurtig puls. Årsaken er oftest interaksjon mellom ulike medikamenter, men syndromet kan opptre ved behandling med bare ett medikament også, selv i terapeutiske doser.

Antidepressivt nedtrappingssyndrom kan utvikles i forbindelse med brå stans eller rask nedtrapping i behandling med antidepressiv medisin. Symptomer kan være forkjølelseslignende, søvnproblemer, kvalme, svimmelhet, og forstyrret følesans og opplevelser av "elektriske støt" i hodet. Alle typer antidepressiva er rapportert å kunne gi slike reaksjoner, enten som følge av brå stans eller for rask nedtrapping av behandlingen.

Animasjon av depresjon

Prognose

Prognosen for den enkelte depressive episoden er vanligvis god. Befolkningsundersøkelser viser at majoriteten av depresjoner går over i løpet av tre til seks måneder og at de fleste ikke rammes av flere episoder.

Om pasienten har flere risikofaktorer eller alvorlige symptom, kan depresjonsepisodene bli betydelig lengre og risikoen for tilbakefall kan være klart høyere. En studie av pasienter som hadde vært innlagt på sykehus for sin depresjon, viste at over halvparten av pasientene fikk en ny depresjonsperiode innen fem år.

Prognosen er også dårlig hos eldre mennesker med kronisk eller tilbakevendende depresjon.

Gitt at du får riktig diagnose og behandling av en depresjonsepisode, er det 60-80 prosent sannsynlig at du opplever markert symptombedring etter seks ukers behandling.

Å ha vært syk kan gjøre at livet blir annerledes etterpå. Man kan for eksempel behøve å lære seg å leve med risikoen for en ny depresjon og innsikten om å ha en økt sårbarhet, det vil si følsomhet for forstyrrelser og forandringer i livet. Det som tidligere var viktig, har kanskje ikke like stor betydning lengre, og sykdommen kan ha medført nye tanker om hva som er viktig i livet. Mange opplever at de gjennom depresjonen har fått større forståelse for andre, og samtidig har lært seg noe om seg selv.

Vil du vite mer?