Tilstand

Flyktningepasienten

Temaside om Korona

Bruk av tolk

 • Dette avsnittet er basert på en veiledning utarbeidet ved Psykososialt senter for flyktninger og råd for bruk av tolk i veilederen som omhandler forebygging og kontroll av tuberkulose utarbeidet av Folkehelseinstituttet

Forutsetninger

 • Tolkebistand kan skje i form av tolk som er til stede eller i form av telefontolking
  • Det siste er ressursbesparende og god nok løsning, særlig i områder med store avstander
  • En fordel med telefontolkning er at det kan ivareta anonymitet
  • En ulempe kan være at pasienten ikke ved selvsyn kan se hvem tolken er

Forarbeid

 • Bruk profesjonelle tolker, ikke familiemedlemmer og venner av klienten/pasienten
 • Oppgi brukernummer når du ringer til tolketjenesten
 • Bestill riktig språk
 • Avklare så langt råd er om det kan være konflikt mellom tolk og pasient
 • Oppgi hvor mange som skal være til stede og fagområde det skal tolkes i
 • Ved mistanke om seksuelle overgrep anbefales tolk av samme kjønn

Under konsultasjonen

 • Plasser deg slik at du ser rett på pasienten
 • Snakk direkte til pasienten, ikke til tolken
 • Se på klienten, også når tolken snakker. Dette går lettest hvis man sitter i trekant
 • Gi tolken god tid til å oversette, bruk tiden til å observere pasienten
 • Unngå faguttrykk, vær konkret og entydig
 • Snakk i korte sekvenser, det gjør det enklere for tolken
 • Still spørsmål dersom du er usikker på om pasienten har forstått deg
 • Vær ekstra nøye med konkret informasjon
 • Finn ut hva som kan gjøre flyktningen tryggere på tolken hvis mangel på tillit er et problem. Legg inn pauser i samtalen der partene blir slitne og avtal dette med tolken
 • Tolken skal kun oversette og skal ikke trekkes inn i samtalen

Andre forhold

 • Unngå å be tolken om ekstraoppgaver som oversettelser eller lignende
 • Sett av tid til en forsamtale med tolken første gang for å bli enige om felles retningslinjer for samarbeid
 • Unngå å la tolken vente sammen med klienten/pasienten før timen
 • Unngå å la tolken sitte alene i terapirommet hvis du må forlate rommet
 • Unngå å la tolken ha pause med pasienten
 • Benytt om mulig den samme tolken i hver samtale, når du har oppnådd tillit
 • Gi tilbud om ettersamtale med tolken og sørg for at det er avsatt tid til dette
 • Sørg for at tolken og pasienten ikke må forlate stedet samtidig

Hva forventes av tolken?

 • Tolken bør underskrive taushetserklæring på stedet der tolking foregår
 • Tolken skal gi informasjon om tolkereglene i første samtale
 • Tolken eller tolketjenesten bør informere om tolken kan tolke over tid
 • Tolken skal kun oversette det som blir sagt
 • Tolken skal oversette alt som blir sagt
 • Tolken skal ikke formulere egne spørsmål, oppklare misforståelser eller gå inn i dialog på egne vegne
 • Oversettelsen skal være i "jeg-form"
 • Alle notater som tolken tar under samtalen, skal makuleres i klientens påsyn
 • Tolken skal være en fagperson og ikke en hjelpende hånd
 • Tolken skal ikke hente eller kjøre pasienten eller formidle beskjeder
 • Det er ønskelig at tolken ikke har kontakt med pasienten på fritid
 • Tolken bør ikke gjøre egne avtaler med pasienten
Forrige side Neste side