Informasjon

Misofoni

Misofoni er en tilstand hvor enkelte normale/vanlige lyder kan utløse kraftige følelses- eller atferdsmessige reaksjoner.

Hva er misofoni ?

Misofoni er en type overfølsomhet for enkelte lyder. Typisk er en kraftig reaksjon på spesifikke lyder som man opplever som ubehagelige. Reaksjonen kan for eksempel være at man blir irritert eller sint, og man kan få kroppslige symptomer som trykk over brystet eller hjertebank. 

Forekomst

Det finnes flere studier som har forsøkt å finne ut hvor vanlig denne tilstanden er. Resultatene varierer kraftig, fra noen få prosent til over halvparten av befolkningen. Dette gjenspeiler det faktum at det ikke finne noen nøyaktig definisjon, og at det finnes mange ulike grader av plager. Kun en mindre andel av alle med misofoni har uttalte symptomer. 

Årsaker

Det er ikke kjent hva som er årsaken til misofoni. Det finnes teorier om at tilstanden utvikles i forbindelse med spesifikke negative hendelser tidlig i livet, eller ubehagelige barndomsminner. Det er uklart om arvelighet spiller noen rolle. 

Det er sett at det er en høy forekomst av psykiatriske diagnoser hos personer med misofoni. Vanligst er tvangssyndrom. Andre eksempler er depresjon, adhd, autismespekterforstyrrelser, spiseforstyrrelser, PTSD og angsttilstander. 

Symptomer og tegn

Symptomene starter når man hører lyder som vekker ubehag - dette kalles trigger-lyder. De vanligste utløsende lydene er lyder fra mennesker, ofte måltidsrelaterte lyder. Men det kan også være lyder fra dyr eller fra gjenstander (eks. tastaturlyder): 

  • Matrelaterte lyder, for eksempel tyggelyder, svelging, slurping, ev. lyder fra bestikk
  • Lyder fra nesen, for eksempel hørbar nesepusting, snyting, nysing
  • Lyder fra halsen, for eksempel harking, surkling

Lyder fra personer i familien er oftere utløsende enn lyder fra ukjente, og det er sjelden at lyder fra en selv utløser reaksjoner. 

Lyder fra gjenstander som klokker, bestikk, tastaturer o.l. kan utløse reaksjonene. 

Følelsesmessige reaksjoner som sinne, angst, unnvikende atferd, overveldende følelser og avsky er typiske. Fysiske reaksjoner kan være økt muskelspenning, økt puls, trykk over brystet, smerte og åndenød. 
Det er også ganske vanlig at man kan reagerer på lydene med fysisk og/eller verbal aggresjon. Trøtthet og stress kan føre til økt intoleranse for lydene. 

I tillegg til symptomene som oppstår når man utsettes for de lydene man reagerer på, kan tilstanden også føre til andre plager: 

  • Personer med misofoni kan bli mistrodd eller satt i bås. I tillegg kan aggresjonsutbruddene føre til at man blir isolert, og kan få problemer med å holde på jobber og venner. 
  • Dersom man unnviker situasjoner hvor lydene kan oppstå kan det føre til sosial isolasjon og ensomhet. 
  • Angst og nedstemthet kan være en følge av misofoni. 

Diagnostikk

Diagnosen baseres på de opplysninger som fortelles i sykehistorien. Det finnes ingen prøver eller tester som kan bekrefte eller avkrefte tilstanden. 

Man bør spesielt skille misofoni fra noen andre tllstander: 

  • Hyperakusis - som betyr kroppslig ubehag eller smerte ved en lydstyrke (volum) som de fleste ikke vil få ubehag av - altså styrkeavhengig og ikke knyttet til de spesiell lydene som utløser misofoni
  • Lydoverfølsomhet - det vil si allment ubehag eller irritasjon i vanlig støyende omgivelser
  • Fonofobi - som betyr redsel for at enkelt lyder kan gi ubehag som øresus eller smerte

Behandling

Det mangler dessverre gode vitenskapelige studier om hvordan man best behandler personer som plages med misofoni. 

Informasjon om at man har misofoni, og hva misofoni er, kan føre til økt forståelse og lindre symptomer

Eksponering for den utløsende lyden, og gradvis opptrapping av frekvensen, kan redusere ubehaget. Dersom personen med misofoni unngår situasjoner hvor de kan møte de utløsende lydene, anbefales å gradvis øke eksponeringen. 

Andre lyder kan i noen tilfeller benyttes for å distrahere fra den utløsende lyden. 

Psykologisk behandling har i flere små studier vist god effekt. Best studert er såkalt kognitiv atferdsterapi. Andre terapeutiske metoder som acceptance commitment therapy (ACT), compassion focused therapy (CFT) og mindfulness kan også ha effekt. 

Forløp og prognose

Misofoni er ofte en langvarig tilstand. Behandling kan ha effekt hos mange, men det mangler gode studier som viser hvor effektive de enkelte metodene er.