Informasjon

Organiske psykiske lidelser

Psykiske forstyrrelser kan oppstå som følge av kroppslig sykdom. Dette skjer oftest blant eldre personer. Hovedbehandlingen rettes da mot den underliggende sykdommen.

Hva er organiske psykiske lidelser?

Oganiske psykiske lidelser omfatter forstyrrelser i tenkning, følelser og/eller atferd som skyldes organisk påvirkning av hjernens funksjon (fysiske, psykiske, strukturelle, biokjemiske forandringer). De vanligste symptomene er svikt i oppfatning og hukommelse samt forvirring, oftest i kombinasjon med psykiske symptomer som angst, emosjonell instabilitet, stemningsforandringer, vrangforestillinger, sansebedrag og/ eller forandringer i personlighet.

Sykdomsbildet kan utvikle seg raskt i forbindelse med kroppslig sykdom eller skade, ofte med et svingende symptombilde, men det kan også utvikles langsomt. I sistnevnte tilfelle preges ofte bildet av funksjonssvekkelse.

Forekomsten av slike tilstander er ukjent, men anses som hyppig ved alvorlig somatisk sykdom. Det er kjent at mange organiske tilstander kan gi psykiske symptomer, og at det ved demenstilstander finnes en økende hyppighet med tiltakende grad av hjerneskade.

Årsaker

Ved tilstander som oppstår akutt, er årsakene alvorlige allmennlidelser eller lokale lidelser som påvirker sentralnervsystemet direkte eller indirekte, for eksempel alvorlige infeksjoner, hodeskader, delirium tremens, hjerneslag, alvorlig lavt blodsukker.

Ved et mere snikende sykdomsbilde er årsaken oftest en langsomt fremskridende tilstand som påvirker hjernefunksjonen, for eksempel Alzheimers sykdom og Parkinsons sykdom. Andre årsaker kan være svulster, hormonforstyrrelser og kroniske betennelsestilstander.

Generelt sett er det vist at personer som av en aller annen årsak har en umoden eller skadet hjerne, er mere utsatt for å få organiske psykiske lidelser. Likeledes er mennesker med dårlig allmenntilstand og personer i høy alder disponert for organiske psykiske lidelser.

Diagnosen

Legen skal i utgangspunktet alltid utelukke organiske årsaker til psykiatriske tilstander. Funn av organiske tilstander som har en sikker eller overveiende sannsynlig årsakssammenheng med de psykiske symptomene, legger grunnlag for å stille diagnosen organisk psykisk lidelse. Symptombildet skal da ha oppstått i rimelig tidsmessig sammenheng med den antatte organiske årsak.

Behandling

Behandlingen må i utgangspunktet rettes mot den underforliggende organiske årsak til tilstanden. I tillegg vil man ofte behandle plagsomme symptomer direkte, og i den sammenheng kan det brukes blant annet angstdempende, antipsykotiske og antidepressive legemidler, hvis slike problemer er til stede. Hos en del pasienter kan det være behov for pleie og omsorg i perioder.

Ved kroniske tilstander er det av avgjørende betydning at pasienten gjør en egeninnsats for å opprettholde sine evner og funksjoner.

Prognose

Lidelsens videre forløp vil i stor grad avhenge av den bakenforliggende organiske årsak. I tilfeller med en akutt organisk psykisk lidelse som er fremprovosert av en midlertidig organisk sykdom, er prognosen god, mens psykiske symptomer med bakgrunn i en kronisk forverrende lidelse gir dårligere utsikter.

Vil du vite mer?