Informasjon

Schizofreni - omfang og betydning

Forekomst

Forekomsten av schizofreni varierer fra land til land og mellom ulike deler av verden. Livstidsrisikoen for å få schizofreni varierer mellom 0,3 prosent til cirka 2 prosent. I en befolkning på 1000 personer vil det være 3 til 5 personer med schizofreni. Median debutalder er hos menn cirka 22 år og hos kvinner cirka 24 år.

Historisk har de diagnostiske kravene (kriterier) for schizofreni variert. Dette påvirker nøyaktigheten og sammenliknbarheten i ulike studier. Det er vist at forekomsten av schizofreni kan variere fem ganger i størrelse etter hvilke diagnostiske kriterier som brukes.

I Rogaland har man brukt strenge forskningskriterier for å beregne forekomsten av schizofreni. For perioden 1993-94 var antall nye tilfeller 16,5/100.000 (insidens), for samme område fant man fire år senere at det var 25,5/100.000 nye tilfeller. Dette siste tallet omfatter ikke bare innlagte pasienter, men også pasienter ved poliklinikkene og reflekterer et intenst oppsporingsarbeid i regionen.

Det totale antall schizofrene på et bestemt tidspunkt (punktprevalens) antas i Norge å være på 200/100.000. Det betyr at cirka 10.000 personer til enhver tid er i behandling for schizofreni i Norge. På verdensbasis regner Verdens helseorganisasjon at det er 20 millioner mennesker med schizofreni.

Forrige side Neste side